วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม พค.11     ชื่อกลุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16122010001 นางสาวปิยะธิดา แก้วพินึก                       
26122010002 นางสาวดุนยาพร เศษคง                       
36122010003 นางสาวกฌามาศ จรเด็จ                       
46122010004 นางสาวกมลทิพย์ บัวกัน                       
56122010005 นางสาวกรรณิการ์ สาระวัน                       
66122010006 นางสาวกรวิภา ขันติวงค์                       
76122010007 นางสาวกัญจนพร จงรักษ์                       
86122010008 นางสาวกัญญรัตน์ สีทอง                       
96122010009 นางสาวกัลยา วงศ์สุวัฒน์                       
106122010011 นางสาวกิตติญา พงษ์ละคร                       
116122010012 นางสาวคณีวรรณ์ ปลูกพันธ์                       
126122010013 นางสาวจอมขวัญ นุ่มนวล                       
136122010014 นางสาวจันทร์จิรา สอนภักดี                       
146122010015 นางสาวจันทิมา ทำบุญ                       
156122010016 นางสาวจิดาภา บุญเลิศ                       
166122010017 นางสาวจินตนา วงศ์จอม                       
176122010018 นางสาวจิรัชญา พรมหาชัย                       
186122010019 นางสาวจิราภรณ์ สุภเกษ                       
196122010020 นางสาวจุฑามาศ กิ่งสีดา                       
206122010022 นางสาวชลธิชา จันทร์ใส                       
216122010023 นางสาวชลธิชา มากบุญ                       
226122010024 นางสาวชลธิชา สาลีพันธ์                       
236122010025 นางสาวชลธิชา เนียมหอม                       
246122010027 นางสาวชุดารัตน์ จันทร์ป้อง                       
256122010028 นางสาวฐณิชา ชัยพิมล                       
266122010029 นางสาวฐิติมา พรรณโรจน์                       
276122010030 นางสาวฐิติมา มหาวงค์                       
286122010031 นางสาวฑิตฐิตา ศรีรักษา                       
296122010033 นางสาวณัฐณิชาช์ กุลณพฤกษ์วรทัต                       
306122010034 นางสาวณัฐพิมล กุลณพฤกษ์วรทัต                       
316122010035 นางสาวณัฐวดี แสวงสุข                       
326122010036 นายทวีวัฒน์ สุวรรณวัฒน์                       
336122010037 นางสาวทาริกา แก้วแจ่ม                       
346122010038 นางสาวทิพย์สวรรค์ สุริหะ                       
356122010039 นางสาวทิพวรรณ ดวนสูง                       
366122010040 นางสาวธนพร วรบุตร                       
376122010041 นางสาวธัญญลักษณ์ นวลแก้ว                       
386122010042 นางสาวธิดาวรรณ จำปาเรือง                       
396122010043 นางสาวธีรลักษณ์ แสงสิงห์                       
406122010044 นางสาวนงค์ลักษณ์ เฟื่องบุญ                       
416122010045 นางสาวนภัสวรรณ แสงไกร                       
426122010052 นางสาวนิตยา กรึ่งไกร                       
436122010090 นางสาววารีรัตน์ มะโนธรรม                       
446122010129 นางสาวอุบลวรรณ คุณสิม                       
456122010137 นางสาวธัญญาเรศ สีดามาตย์                       
466122010138 นางสาวหทัยเทพ รสจันทน์                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )