ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   พบ.11    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การบัญชี
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
52000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
62001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
72200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
82200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
92200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
102001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 24 
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
132200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
142000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
152000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
182200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
192200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
202000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12 แก้ไข   ลบ
212000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 23 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 25/04/2018 09:51:15

ปวช.1   พบ.   ห้อง  2    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การบัญชี
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
222000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
232001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
242201-2001การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า 2-2-34 แก้ไข   ลบ
252201-2004การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 2-2-34 แก้ไข   ลบ
262201-2005ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี 3-0-33 แก้ไข   ลบ
272201-2107การบัญชีตั๋วเงิน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
282201-2108การบัญชีสินค้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
292204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
302200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
312000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
322000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 31 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
332201-2002การบัญชีห้างหุ้นส่วน 2-2-34 แก้ไข   ลบ
342201-2006ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 3-0-33 แก้ไข   ลบ
352201-2101การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว 3-0-33 แก้ไข   ลบ
362201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2-2-34 แก้ไข   ลบ
372201-2104การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
382203-2005พิมพ์ประยุกต์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
392203-2009การพัฒนาบุคลิกภาพ 3-0-23 แก้ไข   ลบ
402000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
412000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 29 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 25/04/2018 09:51:15

ปวช.1   พบ.   ห้อง  2    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การบัญชี
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
422201-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
432000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
442000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
452000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
462201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-34 แก้ไข   ลบ
472201-2007การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 2-2-34 แก้ไข   ลบ
482201-2008กระบวนการจัดทำบัญชี 1-4-35 แก้ไข   ลบ
492201-2102การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
502201-2105การบัญชีกิจการพิเศษ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
512201-8501 โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
522001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
532000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 31 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 25/04/2018 09:51:15
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2560 ] [2/2560 ] [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2560] [1.5/2560] [2.5/2560] [2.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563]
ผลการเรียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.9053469 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.