วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  พบ.12
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการบัญชี
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16022010048 นางสาวปภัสรา แก่นสำโรง                       
26022010049 นางสาวประภัสสร เลื่อนลอย                       
36022010050 นางสาวประไพลิน เผดิม                       
46022010051 นางสาวปรียาภรณ์ ดวงสมร                       
56022010052 นางสาวปวีณา พรมดี                       
66022010053 นางสาวปิยลักษณ์ แก้วนารี                       
76022010055 นางสาวปิยะลักษณ์ สมบัติวงศ์                       
86022010056 นางสาวผันทิพย์ ทองใบ                       
96022010057 นายพงศกร หันประดิษฐ์                       
106022010058 นางสาวพชรพรรณ อนนท์ลา                       
116022010059 นายพธัญญู แสนสุข                       
126022010060 นางสาวพรชุดา พวงสุวรรณ                       
136022010061 นางสาวพรทิพย์ ปัดถา                       
146022010062 นางสาวพรสุดา สุวรรณ์                       
156022010063 นางสาวพัชชา กองแก้ว                       
166022010064 นางสาวพัชรลดา นาจะหมื่น                       
176022010065 นางสาวพิจิตรา ดาวสุข                       
186022010066 นางสาวฟ้าสุดาภรณ์ โคตรภักดี                       
196022010067 นางสาวภัชราภรณ์ มรรคคา                       
206022010068 นางสาวภัทรวดี ร่มโพธิ์                       
216022010069 นางสาวภิญรดา กวินโชติธาดา                       
226022010070 นางสาวมนต์นิภา จริงดี                       
236022010071 นางสาวยลศิตา เผื่อนกลาง                       
246022010072 นางสาวยุวธิดา หนุนวงค์                       
256022010073 นางสาวรพีพร สาริศรี                       
266022010074 นางสาวรวีวรรณ ชมภูวงค์                       
276022010075 นายรัชฎา แถวพันธ์                       
286022010077 นางสาวรัตนา โพธิ์ขาว                       
296022010078 นางสาวลลิตา บุญมา                       
306022010079 นางสาววรรณภา พรมชาติ                       
316022010080 นางสาววันเพ็ญ แก้วสอาด                       
326022010081 นางสาววาสนา พัดไธสง                       
336022010083 นางสาววิภา พรมน้ำ                       
346022010084 นางสาววิภาดา สายเพชร                       
356022010086 นางสาวศรัณย์รัชต์ พูลวงษ์                       
366022010087 นางสาวศศิกานต์ สว่างภพ                       
376022010088 นางสาวศิรภัสสร วันดี                       
386022010089 นางสาวศิริกัลยา วันใส                       
396022010090 นายศิรินญา วงศ์ศรี                       
406022010091 นางสาวศิริวรรณ เต่าทอง                       
416022010092 นายศิริเกศ จันทะเสน                       
426022010138 นางสาวไพลิน นันทวงค์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )