วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม พบ.12     ชื่อกลุ่ม การบัญชี
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16022010048 นางสาวปภัสรา แก่นสำโรง                       
26022010049 นางสาวประภัสสร เลื่อนลอย                       
36022010050 นางสาวประไพลิน เผดิม                       
46022010051 นางสาวปรียาภรณ์ ดวงสมร                       
56022010052 นางสาวปวีณา พรมดี                       
66022010053 นางสาวปิยลักษณ์ แก้วนารี                       
76022010054 นางสาวปิยวรรณ สายเนตร                       
86022010055 นางสาวปิยะลักษณ์ สมบัติวงศ์                       
96022010056 นางสาวผันทิพย์ ทองใบ                       
106022010057 นายพงศกร หันประดิษฐ์                       
116022010058 นางสาวพชรพรรณ อนนท์ลา                       
126022010059 นายพธัญญู แสนสุข                       
136022010060 นางสาวพรชุดา พวงสุวรรณ                       
146022010061 นางสาวพรทิพย์ ปัดถา                       
156022010062 นางสาวพรสุดา สุวรรณ์                       
166022010063 นางสาวพัชชา กองแก้ว                       
176022010064 นางสาวพัชรลดา นาจะหมื่น                       
186022010065 นางสาวพิจิตรา ดาวสุข                       
196022010066 นางสาวฟ้าสุดาภรณ์ โคตรภักดี                       
206022010067 นางสาวภัชราภรณ์ มรรคคา                       
216022010068 นางสาวภัทรวดี ร่มโพธิ์                       
226022010069 นางสาวภิญรดา กวินโชติธาดา                       
236022010070 นางสาวมนต์นิภา จริงดี                       
246022010071 นางสาวยลศิตา เผื่อนกลาง                       
256022010072 นางสาวยุวธิดา หนุนวงค์                       
266022010073 นางสาวรพีพร สาริศรี                       
276022010074 นางสาวรวีวรรณ ชมภูวงค์                       
286022010075 นายรัชฎา แถวพันธ์                       
296022010077 นางสาวรัตนา โพธิ์ขาว                       
306022010078 นางสาวลลิตา บุญมา                       
316022010079 นางสาววรรณภา พรมชาติ                       
326022010080 นางสาววันเพ็ญ แก้วสอาด                       
336022010081 นางสาววาสนา พัดไธสง                       
346022010083 นางสาววิภา พรมน้ำ                       
356022010084 นางสาววิภาดา สายเพชร                       
366022010086 นางสาวศรัณย์รัชต์ พูลวงษ์                       
376022010087 นางสาวศศิกานต์ สว่างภพ                       
386022010088 นางสาวศิรภัสสร วันดี                       
396022010089 นางสาวศิริกัลยา วันใส                       
406022010090 นางสาวศิรินญา วงศ์ศรี                       
416022010091 นางสาวศิริวรรณ เต่าทอง                       
426022010092 นางสาวศิริเกศ จันทะเสน                       
436022010138 นางสาวไพลิน นันทวงค์                       
446022010141 นายทัศฏิพล ดวงตะวัน                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )