วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการบัญชี
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16022010002 นางสาวกรรณิการ์ สุดเทวา                       
26022010003 นางสาวกันยารัตน์ เรืองศรี                       
36022010006 นางสาวขวัญภิรมย์ ปาปะเก                       
46022010008 นางสาวขวัญเรือน โกห์                       
56022010011 นายจารุวรรณ พงษ์วัน                       
66022010015 นางสาวจิราพร มณฑาทิพย์                       
76022010020 นางสาวชลดา นัยนิตย์                       
86022010021 นางสาวชลธิชา แก้วยอดลา                       
96022010027 นายตนิษฐ์ พรมพิลา                       
106022010034 นางสาวธัญวรัตน์ นัยเนตร                       
116022010036 นางสาวธิดาพร งามทรัพย์เจริญ                       
126022010040 นางสาวนริศรา บุญประสพ                       
136022010041 นางสาวนฤมล อินสุวรรณ                       
146022010045 นายบุษกร แพงมาก                       
156022010093 นางสาวศิริเพ็ญ จำปาหอม                       
166022010094 นายศุภณัฐ หาระชัย                       
176022010095 นายกิตติวัฒน์ สะใบ                       
186022010096 นายสรชา ชิณพันธ์                       
196022010097 นางสาวสาลิณี บุญนำ                       
206022010099 นางสาวสิตานันท์ บุญธรรม                       
216022010101 นางสาวสุชาดา โนโชติ                       
226022010102 นางสาวสุชาวดี พงษ์สีดา                       
236022010104 นางสาวสุดารัตน์ พรหมประดิษฐ์                       
246022010105 นางสาวสุทามาศ มงคลแก่นทราย                       
256022010106 นางสาวสุธีมนต์ แอนโก                       
266022010107 นางสาวสุนิตตา มะปราง                       
276022010108 นางสาวสุปราณี สังขะพงษ์                       
286022010109 นางสาวสุพรรษา วรเกศ                       
296022010110 นางสาวสุพัตรา จิตรนอก                       
306022010111 นางสาวสุพัตรา แซ่เตียว                       
316022010112 นางสาวสุริณี สารทอง                       
326022010113 นางสาวสุวนันท์ กันยามัย                       
336022010114 นางสาวสุวนันท์ เข็มสุวรรณ                       
346022010116 นางสาวอภิสรา อุตพันธ์                       
356022010117 นางสาวอรอุมา ธรรมพันธ์                       
366022010118 นางสาวอริศรา ชูชาติ                       
376022010119 นางสาวอริสรา กระจายศรี                       
386022010121 นางสาวอลิชา ยอดพงษา                       
396022010122 นางสาวอัญชลิตา วะรงค์                       
406022010123 นางสาวอาริญา จันทศร                       
416022010124 นางสาวอาริยา บุญส่ง                       
426022010125 นางสาวอาลิศา ทำบุญ                       
436022010126 นางสาวอาวัสดา ประชาราษฎร์                       
446022010127 นางสาวอำพร ตามบุญ                       
456022010128 นางสาวอิมพิลา ไชฮะนิต                       
466022010130 นางสาวเกวรินทร์ คำเอี่ยม                       
476022010131 นางสาวเกศสินี คีรีคามสุข                       
486022010133 นายเกียรติศักดิ์ นารี                       
496022010134 นายเถกิงเกียรติ เสนา                       
506022010135 นางสาวเนตรชนก ทวี                       
516022010136 นางสาวเบญจมาศ แพ่งศรีสาร                       
526022010137 นางสาวเมขลา ผะกาแดง                       
536022010139 นางสาวกมลพรรณ ใหญ่ยิ่ง                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )