ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   พข.11    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การขาย
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
62200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
72200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
82202-2004การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
92202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
102001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 27 
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
132000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
162001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
172200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
192200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
202202-2001ศิลปการขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
212000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12 แก้ไข   ลบ
222000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 26 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:08:53

ปวช.1   พข.   ห้อง  1    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การขาย
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
232000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
242000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
252000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
262200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272202-2005การโฆษณา 1-4-35 แก้ไข   ลบ
282202-2006การส่งเสริมการขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
292001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
302001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
312202-9001การประชาสัมพันธ์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
322000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 27 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
332000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
342000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
352000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
362000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
372202-2007การจัดแสดงสินค้า 1-4-35 แก้ไข   ลบ
382202-2102การขายตรง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
392202-2103การค้าปลีกและการค้าส่ง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
402202-2104การบรรจุภัณฑ์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
412001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
422000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 30 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:08:53

ปวช.1   พข.   ห้อง  1    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การขาย
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
432202-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
442000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
452202-2002การหาข้อมูลทางการตลาด 2-2-34 แก้ไข   ลบ
462202-2003การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
472202-2113การขายออนไลน์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
482202-2111การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
492202-2101การจัดซื้อเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
502202-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
512200-1008กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
522202-9004สถานการณ์ทางการตลาด 3-0-33 แก้ไข   ลบ
532202-9005การรวมกลุ่มทางการค้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
542000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 31 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:08:53
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2560 ] [2/2560 ] [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2560] [1.5/2560] [2.5/2560] [2.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563]
ผลการเรียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.0964191 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.