วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  พข.11
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานการขาย
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16022020001 นางสาวกนกรดา เทพณรงค์                       
26022020002 นางสาวกรรณิกา คำสอน                       
36022020003 นางสาวกิตติมาพร เพ็งทะเล                       
46022020004 นางสาวขนิษฐา แสงกสุล                       
56022020005 นางสาววิภาพร คณานิตย์                       
66022020006 นางสาวชฏาพร แสงกล้า                       
76022020007 นางสาวชนิดา ตันสิงห์                       
86022020008 นางสาวชลธิชา ศรีจันศร                       
96022020010 นางสาวนรินทิพย์ พงค์พีระ                       
106022020012 นางสาวประพรรณทิพย์ ยาก่ำ                       
116022020016 นางสาวพิมวิมล แสงสกุล                       
126022020017 นางสาวมัสยา กมลมาลย์                       
136022020019 นางสาวศศิกานต์ กำจร                       
146022020021 นางสาวสุนิตรา บุญหนัก                       
156022020022 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทร์แก้ว                       
166022020023 นางสาวอาทิตยา เสนศรี                       
176022020024 นางสาวอุทัยวรรณ ดาบส                       
186022020025 นางสาวเกษรา ปฏิเหตุ                       
196022020026 นางสาววารุณี ดวงไชย                       
206022020027 นางสาวเปรมณิการ์ ดวงชัย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )