วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม พบ.11     ชื่อกลุ่ม การบัญชี
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการขาย
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16022020001 นางสาวกนกรดา เทพณรงค์                       
26022020002 นางสาวกรรณิกา คำสอน                       
36022020003 นางสาวกิตติมาพร เพ็งทะเล                       
46022020004 นางสาวขนิษฐา แสงกสุล                       
56022020005 นางสาววิภาพร คณานิตย์                       
66022020006 นางสาวชฏาพร แสงกล้า                       
76022020007 นางสาวชนิดา ตันสิงห์                       
86022020008 นางสาวชลธิชา ศรีจันศร                       
96022020009 นางสาวทิพวรรณ ศรียันต์                       
106022020010 นางสาวนรินทิพย์ พงค์พีระ                       
116022020011 นางสาวปพิชญา ทองอินทร์                       
126022020012 นางสาวประพรรณทิพย์ ยาก่ำ                       
136022020013 นางสาวพรชิตา ลาภูตะมะ                       
146022020014 นางสาวพรนภา โฉมทัพ                       
156022020015 นางสาวพิทญาภรณ์ หอมหวล                       
166022020016 นางสาวพิมวิมล แสงสกุล                       
176022020017 นางสาวมัสยา กมลมาลย์                       
186022020018 นางสาวรวิสรา ระยับศรี                       
196022020019 นางสาวศศิกานต์ กำจร                       
206022020020 นางสาวสายสุนีย์ ศรีสัญ                       
216022020021 นางสาวสุนิตรา บุญหนัก                       
226022020022 นางสาวหนึ่งฤทัย อินทร์แก้ว                       
236022020023 นางสาวอาทิตยา เสนศรี                       
246022020024 นางสาวอุทัยวรรณ ดาบส                       
256022020025 นางสาวเกษรา ปฏิเหตุ                       
266022020026 นางสาววารุณี ดวงไชย                       
276022020027 นางสาวเปรมณิการ์ ดวงชัย                       
286022020028 นางสาวพีลาศิณีย์ พวงแก้ว                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )