วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  พค.11
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16022040001 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์เตี้ย                       
26022040003 นางสาวกมลชนก พานจันทร์                       
36022040004 นางสาวกมลวรรณ ตามบุญ                       
46022040005 นางสาวกมลวรรณ พรมดี                       
56022040006 นางสาวกฤษติยาณี ศรีพา                       
66022040007 นางสาวกวินนาฎ พูลทรัพย์                       
76022040008 นางสาวกัญญาภัค ราชพิมพา                       
86022040009 นางสาวกัญนิกา จันคณา                       
96022040010 นางสาวกัลยา วงษ์พินิจ                       
106022040011 นางสาวกานต์มณี พงษ์วัน                       
116022040012 นางสาวกิตติญาณ์ ฉวีรักษ์                       
126022040014 นางสาวกุลณัฐดา สะใบ                       
136022040015 นางสาวจันทนา ห่อทรัพย์                       
146022040016 นางสาวจันทรัสม์ พิลาภ                       
156022040017 นางสาวจันทิมา บุญหนัก                       
166022040018 นางสาวจินตนา จิตรักษ์                       
176022040019 นางสาวจิรวดี พงค์พิละ                       
186022040020 นางสาวจีราวรรณ แป้นจันทร์                       
196022040021 นางสาวชนกนันท์ เสียงแผ้ว                       
206022040023 นางสาวชลธิชา ยะลา                       
216022040024 นายชัยวัฒน์ สุดสวาท                       
226022040025 นายชินกร พรานแทน                       
236022040026 นางสาวฐาปนี คันศร                       
246022040029 นายณรงค์ศักดิ์ สงวนชัยวรกุล                       
256022040030 นางสาวณัฐกฤตา เพ็งแจ่ม                       
266022040031 นางสาวณัฐกานต์ บุญเฉลียว                       
276022040032 นางสาวณัฐธิดา สุดธง                       
286022040033 นางสาวณัฐนิดา ผาสุข                       
296022040034 นางสาวณัฐพัชร์ มหาวงศ์ตระกูล                       
306022040036 นายทวีชัย สถาน                       
316022040037 นางสาวทานตะวัน โสภาพัฒน์                       
326022040038 นางสาวทิพย์มณี หนุนวงค์                       
336022040039 นายธนพร เวียงคำ                       
346022040040 นางสาวธนพร แก้วแจ่ม                       
356022040041 นายธวัชชัย สะใบ                       
366022040042 นางสาวธัญญารัตน์ มณีวงษ์สมบัติ                       
376022040043 นางสาวธัญลักษณ์ พงค์พีระ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )