วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16022040001 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์เตี้ย                       
26022040002 นางสาวกนกอร แสงทอง                       
36022040003 นางสาวกมลชนก พานจันทร์                       
46022040004 นางสาวกมลวรรณ ตามบุญ                       
56022040005 นางสาวกมลวรรณ พรมดี                       
66022040006 นางสาวกฤษติยาณี ศรีพา                       
76022040007 นางสาวกวินนาฎ พูลทรัพย์                       
86022040008 นางสาวกัญญาภัค ราชพิมพา                       
96022040009 นางสาวกัญนิกา จันคณา                       
106022040010 นางสาวกัลยา วงษ์พินิจ                       
116022040011 นางสาวกานต์มณี พงษ์วัน                       
126022040012 นางสาวกิตติญาณ์ ฉวีรักษ์                       
136022040013 นายกิ่งเพชร นามโคตร                       
146022040014 นางสาวกุลณัฐดา สะใบ                       
156022040015 นางสาวจันทนา ห่อทรัพย์                       
166022040016 นางสาวจันทรัสม์ พิลาภ                       
176022040017 นางสาวจันทิมา บุญหนัก                       
186022040018 นางสาวจินตนา จิตรักษ์                       
196022040019 นางสาวจิรวดี พงค์พิละ                       
206022040020 นางสาวจีราวรรณ แป้นจันทร์                       
216022040021 นางสาวชนกนันท์ เสียงแผ้ว                       
226022040022 นางสาวชลธิชา กงใจ                       
236022040023 นางสาวชลธิชา ยะลา                       
246022040024 นายชัยวัฒน์ สุดสวาท                       
256022040025 นายชินกร พรานแทน                       
266022040026 นางสาวฐาปนี คันศร                       
276022040027 นางสาวฐาปนี ทองปัญญา                       
286022040028 นางสาวฐิติมา บุญคง                       
296022040029 นายณรงค์ศักดิ์ สงวนชัยวรกุล                       
306022040030 นางสาวณัฐกฤตา เพ็งแจ่ม                       
316022040031 นางสาวณัฐกานต์ บุญเฉลียว                       
326022040032 นางสาวณัฐธิดา สุดธง                       
336022040033 นางสาวณัฐนิดา ผาสุข                       
346022040034 นางสาวณัฐพัชร์ มหาวงศ์ตระกูล                       
356022040036 นายทวีชัย สถาน                       
366022040037 นางสาวทานตะวัน โสภาพัฒน์                       
376022040038 นางสาวทิพย์มณี หนุนวงค์                       
386022040039 นายธนพร เวียงคำ                       
396022040040 นางสาวธนพร แก้วแจ่ม                       
406022040041 นายธวัชชัย สะใบ                       
416022040042 นางสาวธัญญารัตน์ มณีวงษ์สมบัติ                       
426022040043 นางสาวธัญลักษณ์ พงค์พีระ                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )