วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  พค.11
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16122040001 นางสาวกนกวรรณ วันสถาน                       
26122040002 นางสาวกรพินธุ์ เพ็งแจ่ม                       
36122040003 นายกรรณิการ์ พุฒเส็ง                       
46122040004 นายกฤษณพงษ์ หาระกรณ์                       
56122040005 นางสาวกองทอง งามแสง                       
66122040006 นางสาวกันยารัตน์ นามอุดทา                       
76122040008 นางสาวกาญจนาพร บุญพบ                       
86122040009 นางสาวจิรพร เพชรินทร์                       
96122040010 นางสาวจิรภา พุทธิชนม์                       
106122040011 นางสาวจิรัชญา อัดโท                       
116122040012 นางสาวจิราพร ยาศรี                       
126122040013 นายจิราวรรณ บุษบา                       
136122040014 นางสาวจิราวรรณ ไชยเลิศ                       
146122040015 นายจีรนันต์ สุวรรณสิงห์                       
156122040016 นางสาวจุฑาดา ไชยหงษ์                       
166122040017 นางสาวจุฑามาศ แววพรมราช                       
176122040018 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชาติ                       
186122040019 นายฉันทกร ศรีสุข                       
196122040022 นางสาวชลธิชา ฟองแพร่                       
206122040023 นางสาวชลธิชา หนองบัว                       
216122040024 นายชลธิชา เวนะ                       
226122040025 นางสาวฐิณฏา บุตรดี                       
236122040026 นายณรงค์ เนาวรัตน์                       
246122040028 นายณัฐวุฒิ ธานี                       
256122040029 นายธัญญาเรศ ปรือปรัก                       
266122040030 นางสาวธิติมา ด้ายรินรัมย์                       
276122040031 นางสาวธีราภรณ์ กลิ่นละออ                       
286122040032 นางสาวนริตา แสงลอย                       
296122040033 นายนันทิกานต์ โฮนอก                       
306122040034 นางสาวนิตยา ศุภเลิศ                       
316122040035 นางสาวนิตยา สร้อยโอโรจน์                       
326122040036 นางสาวนิตยา แก้วเหลา                       
336122040038 นางสาวบุษกร อุดร                       
346122040039 นางสาวปนัดดา ขันติวงษ์                       
356122040040 นางสาวปนัดดา มะณู                       
366122040102 นางสาวอรัญญา มณีศรี                       
376122040107 นางสาวเกตนิกา ปัทธะนาม                       
386122040121 นางสาวเนตรนภา ดวงศรี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )