ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   พค.11    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
52200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
72204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
82204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
92001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
102000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12 แก้ไข   ลบ
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 28 
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
132000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
172200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182204-2001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
192204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
202204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
212000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
222200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 28 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:07:22

ปวช.1   พค.   ห้อง  2    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
232000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
242000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
252000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
262200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
282204-2002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2-2-34 แก้ไข   ลบ
292204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34 แก้ไข   ลบ
302204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2-2-34 แก้ไข   ลบ
312308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
322001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
332000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
342001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
352204-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
362000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 6 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:07:22
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2560 ] [2/2560 ] [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2560] [1.5/2560] [2.5/2560] [2.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563]
ผลการเรียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561]
บัตรลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561]
ค่าลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8388140 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.