วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  พค.12
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16022040044 นางสาวธิดารัตน์ ทาฤทธิ์                       
26022040045 นายธีรพงศ์ รักษาถิ่น                       
36022040046 นายนครินทร์ สุนทะมาศ                       
46022040047 นางสาวนภัส ปานเจริญ                       
56022040048 นางสาวนภัสวรรณ ประถมบุตร                       
66022040049 นางสาวนวรัตน์ วงษ์มณี                       
76022040053 นางสาวนารีรัตน์ สุธาธรรม                       
86022040054 นางสาวนิภาพร นาครินทร์                       
96022040055 นางสาวนิรดา อ้วนพร                       
106022040057 นางสาวบุษรา คงบี้                       
116022040059 นายประเสริฐ จำปาทิพย์                       
126022040060 นางสาวปริยานุช มิ่งขวัญ                       
136022040061 นางสาวปริศณา ธรรมบุตร                       
146022040062 นายปัญญาฤทธิ์ จึงตระกูล                       
156022040064 นางสาวพจนี ศรีโพนดวน                       
166022040066 นางสาวพรชิตา ธุริวงษ์                       
176022040067 นางสาวพรณิภา มานาง                       
186022040068 นางสาวพรทิพย์ กุลพัฒน์                       
196022040069 นางสาวพรนภา ทองอ้ม                       
206022040071 นางสาวพรพิมล พุทธิชนม์                       
216022040072 นางสาวพรพิมล สิมมา                       
226022040073 นางสาวพรรณพัทร สามสี                       
236022040074 นางสาวพรรณภัค สามสี                       
246022040075 นางสาวภัทรธิดา พรหมจันทร์                       
256022040076 นางสาวภัทราภรณ์ สินศิริ                       
266022040077 นางสาวภัทริกา เพชรร่วม                       
276022040078 นางสาวภาติญา บัวต๋า                       
286022040079 นายระวีโรจน์ ไชยเฉลียว                       
296022040080 นางสาวรัตนมน ศรียงยศ                       
306022040081 นางสาวรุจิรา ศิริบุตร                       
316022040082 นายลัญจกร กิ่งรัตน์                       
326022040083 นายวชินะกร เพชรเสนา                       
336022040084 นางสาววนิดา นมัสการ                       
346022040086 นางสาววรรณวิศา อิ่มอ่อง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )