วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  พค.12
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16122040041 นางสาวปรัชญาพร แก้ววิเศษ                       
26122040044 นางสาวปิยธิดา ทองลอย                       
36122040046 นางสาวปิยรัตน์ สุขคุ้ม                       
46122040047 นางสาวปิยวรรณ มะปรางก่ำ                       
56122040048 นางสาวปิ่นประกาย ผาคำ                       
66122040049 นางสาวปิ่นมุข สมสืบ                       
76122040050 นางสาวปุณญารัตน์ ผ่องใส                       
86122040051 นางสาวพรชิตา ราชรี                       
96122040053 นางสาวพรรณิษา อุรา                       
106122040054 นางสาวพัชราภา พงษ์วิเศษ                       
116122040055 นางสาวพัชรินทร์ อรทัย                       
126122040056 นายพิชาภพ บุญฑล                       
136122040057 นางสาวพัชรินทร์ สมพันธ์                       
146122040058 นายพินิทนันท์ สุทธิ์สน                       
156122040059 นายภัทรธร แสงสิงห์                       
166122040060 นางสาวภัทรวดี นันนวน                       
176122040061 นายภูวนาท เสียมศักดิ์                       
186122040062 นางสาวรัตนาวดี สากาง                       
196122040063 นางสาวรุ่งทิวา บุตรชาติ                       
206122040065 นางสาววรรณกานต์ เกษกุล                       
216122040066 นางสาววรรณวลัย โสระเม็ก                       
226122040067 นางสาววรวรรณ โพธิ์บอน                       
236122040068 นางสาววราพรรณ ไฝชัยภูมิ                       
246122040069 นางสาววาสนา เหล็งศิริ                       
256122040070 นางสาววิริยา ป้องกัน                       
266122040072 นางสาววิไลวรรณ เดชารัมย์                       
276122040073 นางสาวศศิธร โพธา                       
286122040074 นางสาวศศิพร วรรณ์ทะเสน                       
296122040076 นางสาวศานันทินี แทนไธสง                       
306122040077 นางสาวศิริกานต์ วิชาดี                       
316122040078 นางสาวศิริพร ทองกลาง                       
326122040079 นางสาวศิริพร พลเมืองศรี                       
336122040080 นางสาวศุภมาส เสนสนาม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )