วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16022040044 นางสาวธิดารัตน์ ทาฤทธิ์                       
26022040045 นายธีรพงศ์ รักษาถิ่น                       
36022040046 นายนครินทร์ สุนทะมาศ                       
46022040047 นางสาวนภัส ปานเจริญ                       
56022040048 นางสาวนภัสวรรณ ประถมบุตร                       
66022040049 นางสาวนวรัตน์ วงษ์มณี                       
76022040051 นางสาวนันทินีย์ เสาศิริ                       
86022040053 นางสาวนารีรัตน์ สุธาธรรม                       
96022040054 นางสาวนิภาพร นาครินทร์                       
106022040055 นางสาวนิรดา อ้วนพร                       
116022040056 นางสาวน้ำฝน นิ่มทองคำ                       
126022040057 นางสาวบุษรา คงบี้                       
136022040058 นางสาวปนัสยา เถาว์ทอง                       
146022040059 นายประเสริฐ จำปาทิพย์                       
156022040060 นางสาวปริยานุช มิ่งขวัญ                       
166022040061 นางสาวปริศณา ธรรมบุตร                       
176022040062 นายปัญญาฤทธิ์ นวลอนันต์                       
186022040063 นางสาวปิยะนัน เสตรศิลป์                       
196022040064 นางสาวพจนี ศรีโพนดวน                       
206022040065 นายพชรกร มะโนราช                       
216022040066 นางสาวพรชิตา ธุริวงษ์                       
226022040067 นางสาวพรณิภา มานาง                       
236022040068 นางสาวพรทิพย์ กุลพัฒน์                       
246022040069 นางสาวพรนภา ทองอ้ม                       
256022040070 นางสาวพรนภา ยุบลชิต                       
266022040071 นางสาวพรพิมล พุทธิชนม์                       
276022040072 นางสาวพรพิมล สิมมา                       
286022040073 นางสาวพรรณพัทร สามสี                       
296022040074 นางสาวพรรณภัค สามสี                       
306022040075 นางสาวภัทรธิดา พรหมจันทร์                       
316022040076 นางสาวภัทราภรณ์ สินศิริ                       
326022040077 นางสาวภัทริกา เพชรร่วม                       
336022040078 นางสาวภาติญา บัวต๋า                       
346022040079 นายระวีโรจน์ ไชยเฉลียว                       
356022040080 นางสาวรัตนมน ศรียงยศ                       
366022040081 นางสาวรุจิรา ศิริบุตร                       
376022040082 นายลัญจกร กิ่งรัตน์                       
386022040083 นายวชินะกร เพชรเสนา                       
396022040084 นางสาววนิดา นมัสการ                       
406022040085 นางสาววรรณวิภา บัวศรี                       
416022040086 นางสาววรรณวิศา อิ่มอ่อง                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )