วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  พค.13
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16022040087 นางสาววรวรรณ ลาพงค์                       
26022040088 นางสาววราภรณ์ พรมสอน                       
36022040089 นางสาววัชราภรณ์ ศาสนา                       
46022040090 นางสาววันนิสา ธรรมธร                       
56022040091 นางสาววารุณี แหล่งสุข                       
66022040092 นางสาววิชุดา ยมมา                       
76022040093 นางสาวศยามล โนนสูง                       
86022040094 นางสาวศศิมล คลอพิมาย                       
96022040095 นางสาวศิริภัทร ทวีสุข                       
106022040096 นางสาวศิริลักษณ์ จรูญแสง                       
116022040097 นางสาวสร้อยทิพย์ คำเพ็ชร                       
126022040098 นางสาวสิดารัศมิ์ สายแก้ว                       
136022040099 นางสาวสุกัญญา เชตวัน                       
146022040100 นางสาวสุขกานดา เสนคราม                       
156022040101 นางสาวสุชาดา พงค์พีระ                       
166022040102 นางสาวสุทธิดา วันสาย                       
176022040103 นางสาวสุทธิดา เพ็งพิศ                       
186022040104 นางสาวสุธาสินี สุทาบุญ                       
196022040105 นางสาวสุพิชชา ปัตถานะ                       
206022040106 นางสาวสุภัชชา ใยอิ้ม                       
216022040107 นางสาวสุภัสสร เดชวงษ์                       
226022040108 นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว                       
236022040109 นายอนุชา แดงพวน                       
246022040110 นายอภิสิทธิ์ จันทำ                       
256022040111 นางสาวอมรรัตน์ เกษมศรี                       
266022040112 นางสาวอรชร อุทัย                       
276022040114 นางสาวอรดา เผดิม                       
286022040115 นางสาวอรทัย น้ำใจดี                       
296022040116 นางสาวอรพิน ผิวงาม                       
306022040118 นางสาวอรสา สีนามบุรี                       
316022040119 นางสาวอริษา บุญประดิษฐ์                       
326022040120 นางสาวอริสา สามกษัตริย์                       
336022040122 นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร                       
346022040123 นางสาวอานิตยา ธงชัย                       
356022040124 นางสาวอารยา หอมเสน                       
366022040125 นางสาวอารียา พันธุหินกอง                       
376022040127 นางสาวเกตกนก กายแก้ว                       
386022040128 นางสาวเกษมณี แซ่โง้ว                       
396022040129 นางสาวเจนจิรา กาญจรัส                       
406022040130 นางสาวสุภาพร กองสุข                       
416022040131 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีโพธิ์                       
426022040141 นางสาวกฤติยาพร จำปา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )