ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   พค.13    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
52001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
62200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
72200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
82204-2103โปรแกรมตารางคำนวณ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
92204-2108โปรแกรมประมวลผลคำ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 26 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
112000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
122000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
132000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
142000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162200-1005การขายเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
172200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182204-2001คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
192204-2106โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
202204-2101องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
212000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
222200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 30 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/09/2018 08:09:04

ปวช.1   พค.   ห้อง  3    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
232000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
242000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
252200-1003การบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
262001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
272000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
282204-2002ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2-2-34 แก้ไข   ลบ
292204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34 แก้ไข   ลบ
302204-2008โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2-2-34 แก้ไข   ลบ
312308-2007กราฟิกแอนิเมชั่น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
322000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 28 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
332000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
342204-2006พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
352204-2007การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2-2-34 แก้ไข   ลบ
362204-2009การสร้างเว็บไซต์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
372204-2004คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
382204-2003เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
392204-2105โปรแกรมกราฟิก 2-2-34 แก้ไข   ลบ
402204-2109โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
412001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
422001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
432000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 32 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/09/2018 08:09:04

ปวช.1   พค.   ห้อง  3    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
442204-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
452000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
472000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
482204-2104การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
492204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2-2-34 แก้ไข   ลบ
502204-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
512308-2008คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1-4-35 แก้ไข   ลบ
522101-2105การขับรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
532000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 28 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/09/2018 08:09:04
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8301799 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.