วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  พค.13
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16122040007 นางสาวกัลยรัตน์ ฤทธิโภค                       
26122040020 นางสาวชฎาพร สุขจันทร์                       
36122040027 นางสาวณัฐธยาน์ ไชยอุดม                       
46122040037 นางสาวนุตจรี สิมลี                       
56122040052 นางสาวพรทิพย์ เทพวงค์                       
66122040081 นายสกุลชาย สำเร็จ                       
76122040082 นางสาวสมจิตต์ อินเบ้า                       
86122040083 นางสาวสมฤดี บัลลังค์                       
96122040084 นางสาวสริญญา ดีบุตร                       
106122040085 นายสหชัย แปลกเมือง                       
116122040088 นางสาวสุจิวรรณ อุทา                       
126122040089 นางสาวสุณิสา สุวรรณเพ็ชร                       
136122040090 นางสาวสุดารัตน์ มะลิพันธ์                       
146122040091 นางสาวสุดารัตน์ แซ่กี้                       
156122040092 นางสาวสุดารัตน์ โทนัน                       
166122040093 นางสาวสุทธิดา สีกะชา                       
176122040094 นางสาวสุทธิดา เงินดี                       
186122040095 นางสาวสุธาริณี ทองสาย                       
196122040096 นางสาวสุภาวดี จอมเกาะ                       
206122040098 นางสาวอนุศรา ราชภักดี                       
216122040099 นางสาวอมรรัตน์ เนื้อทอง                       
226122040100 นางสาวอรชร พิมพ์ศร                       
236122040101 นางสาวอรพรรณ ดวนใหญ่                       
246122040103 นายอัครชัย ไชยโยธา                       
256122040104 นางสาวอัญชลี สาลี                       
266122040106 นางสาวอิศริญาภรณ์ ศิลาวงศ์                       
276122040109 นายเฉลิมรัตน์ จันคณา                       
286122040110 นายเพ็ญพิมล มุ้งม่าน                       
296122040111 นายโยธิน ภูเยี่ยมจิต                       
306122040112 นางสาวจินดามณี พรหมโคตร                       
316122040113 นายนิภัทร์ สาระนาค                       
326122040114 นางสาวสุมินตรา ศรีผ่าน                       
336122040115 นายภูวนาถ ประทุมแก้ว                       
346122040116 นางสาวอทิตยา พันธ์คำ                       
356122040117 นางสาวปรียานุช พุทธรักษ์                       
366122040119 นางสาวสุภาพร ผิวผาย                       
376122040120 นางสาวสุพัฒตรา ศรีดาชาติ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )