วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16122040052 นางสาวพรทิพย์ เทพวงค์                       
26122040081 นายสกุลชาย สำเร็จ                       
36122040082 นายสมจิตต์ อินเบ้า                       
46122040083 นางสาวสมฤดี บัลลังค์                       
56122040084 นางสาวสริญญา ดีบุตร                       
66122040085 นายสหชัย แปลกเมือง                       
76122040086 นายสหรัถ นิมิตร                       
86122040087 นางสาวสิริรัตน์ หนูทอง                       
96122040088 นางสาวสุจิวรรณ อุทา                       
106122040089 นายสุณิสา สุวรรณเพ็ชร                       
116122040090 นางสาวสุดารัตน์ มะลิพันธ์                       
126122040091 นางสาวสุดารัตน์ แซ่กี้                       
136122040092 นางสาวสุดารัตน์ โทนัน                       
146122040093 นางสาวสุทธิดา สีกะชา                       
156122040094 นางสาวสุทธิดา เงินดี                       
166122040095 นางสาวสุธาริณี ทองสาย                       
176122040096 นางสาวสุภาวดี จอมเกาะ                       
186122040098 นางสาวอนุศรา ราชภักดี                       
196122040099 นางสาวอมรรัตน์ เนื้อทอง                       
206122040100 นางสาวอรชร พิมพ์ศร                       
216122040101 นางสาวอรพรรณ ดวนใหญ่                       
226122040102 นางสาวอรัญญา มณีศรี                       
236122040103 นายอัครชัย ไชยโยธา                       
246122040104 นางสาวอัญชลี สาลี                       
256122040105 นางสาวอารียา ปราถนา                       
266122040106 นางสาวอิศริญาภรณ์ ศิลาวงศ์                       
276122040107 นางสาวเกตนิกา ปัทธะนาม                       
286122040108 นายเกริกไกร ชัยรัตน์                       
296122040109 นายเฉลิมรัตน์ จันคณา                       
306122040110 นายเพ็ญพิมล มุ้งม่าน                       
316122040111 นายโยธิน ภูเยี่ยมจิต                       
326122040112 นางสาวจินดามณี พรหมโคตร                       
336122040113 นายนิภัทร์ สาระนาค                       
346122040114 นางสาวสุมินตรา ศรีผ่าน                       
356122040115 นายภูวนาถ ประทุมแก้ว                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )