ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 1/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   คธผ.11    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย  สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
42000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
52000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
72000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
82400-1001ผ้าและการแต่งกาย 1-4-35 แก้ไข   ลบ
92400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35 แก้ไข   ลบ
102400-1003ศิลปประดิษฐ์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
112200-1002การบัญชีเบื้องต้น 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
132000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
162000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
182001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
202400-1004ศิลปะและการออกแบบ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
212401-1001พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 1-6-37 แก้ไข   ลบ
222401-2003การใช้และการบำรุงรักษาจักร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
232001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
242000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 34 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 20/09/2018 23:29:45

ปวช.1   คธผ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย  สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
252000-1605พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
262401-2001ความรู้เรื่องสิ่งทอ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
272401-2002เครื่องประกอบการแต่งกาย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
282401-2404การดำเนินธุรกิจเสื้อผ้า 1-2-23 แก้ไข   ลบ
292401-2005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 1-6-37 แก้ไข   ลบ
302401-2101การวาดภาพแฟชั่น 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
312401-2109คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
322401-2203กระโปรงสตรี 1-6-37 แก้ไข   ลบ
332000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
342000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
352401-2006เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น 1-6-37 แก้ไข   ลบ
362401-2007เสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น 1-6-37 แก้ไข   ลบ
372401-2008การตกแต่งเสื้อผ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
382401-2009ศิลปะการแต่งกาย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
392401-2103ประวัติเครื่องแต่งกาย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
402401-2105การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก 1-4-35 แก้ไข   ลบ
412401-2108การจัดการธุรกิจแฟชั่น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
422000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 35 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 20/09/2018 23:29:45

ปวช.1   คธผ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย  สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
432401-2106การตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
442401-8001การฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
452000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  7 หน่วย 13 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462401-2010ผลิตภัณฑ์งานผ้า 1-6-37 แก้ไข   ลบ
472401-2102การวาดภาพแฟชั่น2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
482401-2104การออกแบบเสื้อเพื่อการค้า 1-4-35 แก้ไข   ลบ
492401-2107การนำเสนอผลงานแฟชั่น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
502401-5001โครงการ 0-4-44 แก้ไข   ลบ
512401-2210เสื้อเพื่อการค้า 1-6-37 แก้ไข   ลบ
522000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 33 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 20/09/2018 23:29:45
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8608551 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.