วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  คธอ.11
  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  สาขางานอาหารและโภชนาการ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16024040001 นายคณภรณ์ พะวร                       
26024040002 นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีรักษา                       
36024040003 นายฉัตรชัย พะวร                       
46024040004 นางสาวชนากานต์ มะณีวงค์                       
56024040006 นางสาวณัฐวดี ศรีวัง                       
66024040007 นางสาวทองกร โพธิ์คำ                       
76024040010 นางสาวน้ำทิพย์ จันดาผล                       
86024040011 นางสาวปิยวรรณ พิมพ์โคตร                       
96024040012 นางสาวพรรณิภา ชาภักดี                       
106024040013 นางสาวมณฑกานต์ สุดประเสริฐ                       
116024040014 นางสาววรัญธร โทชนบท                       
126024040015 นางสาววัชฎาพร อินธิเดช                       
136024040016 นายวัชรินทร์ บัวกฎ                       
146024040017 นางสาวหทัยทิพย์ ถนัดกิจภัทราวุธ                       
156024040018 นางสาวอทิตญา มะณีบุญ                       
166024040019 นายอรรถชัย ทองแดง                       
176024040020 นางสาวเบญจวรรณ คำผง                       
186024040021 นางสาวเยาวรส วงศ์จอม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )