ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   คธอ.11    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62400-1001ผ้าและการแต่งกาย 1-4-35 แก้ไข   ลบ
72404-2001การประกอบอาหาร 1-4-35 แก้ไข   ลบ
82404-2006ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1-4-35 แก้ไข   ลบ
92404-2111เครื่องดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพร 1-2-23 แก้ไข   ลบ
102001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
112000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12 แก้ไข   ลบ
122000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
132000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
142000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162400-1002อาหารครอบครัว 1-4-35 แก้ไข   ลบ
172400-1003ศิลปประดิษฐ์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
182404-2004การถนอนอาหารเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
192404-2129การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1-4-35 แก้ไข   ลบ
202001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
212001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
222000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 33 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:10:11

ปวช.1   คธอ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
232000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
242000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
252404-2002อาหารไทยเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
262404-1001โภชนาการ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
272404-2003ขนมไทยเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
282400-1004ศิลปะและการออกแบบ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
292404-2128การบรรจุภัณฑ์อาหาร 1-2-23 แก้ไข   ลบ
302001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
312404-2124อาหารโรงพยาบาล 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 31 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
332000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
342000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
352000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
362001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
372404-2007เบเกอรรี่เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
382404-2102อาหารว่าง 0-4-24 แก้ไข   ลบ
392404-2103อาหารท้องถิ่น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
402404-2120อาหารบำบัดโรค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
412404-2125อาหารมังสวิรัติ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
422404-2131ใบตองและแกะสลักเพื่องานอาหาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
432000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 37 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:10:11

ปวช.1   คธอ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
442404-8001การฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
452000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
462000-1610การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
472404-2005การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
482404-2009การสุขาภิบาลอาหาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
492404-2106ขนมไทยเพื่อการค้า 0-6-26 แก้ไข   ลบ
502404-2108เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 0-6-26 แก้ไข   ลบ
512404-2113อาหารอาเซียน 1-3-24 แก้ไข   ลบ
522404-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
532404-2008อาหารนานาชาติ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
542000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 35 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 14:10:11
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2560 ] [2/2560 ] [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2560] [1.5/2560] [2.5/2560] [2.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563]
ผลการเรียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2099540 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.