วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16024040001 นายคณภรณ์ พะวร                       
26024040002 นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีรักษา                       
36024040003 นายฉัตรชัย พะวร                       
46024040004 นางสาวชนากานต์ มะณีวงค์                       
56024040005 นายณัฎฐากร ศรีอักษร                       
66024040006 นางสาวณัฐวดี ศรีวัง                       
76024040007 นางสาวทองกร โพธิ์คำ                       
86024040008 นางสาวทิพวรรณ บุญส่ง                       
96024040009 นางสาวธนพร คุ้มขัง                       
106024040010 นางสาวน้ำทิพย์ จันดาผล                       
116024040011 นางสาวปิยวรรณ พิมพ์โคตร                       
126024040012 นางสาวพรรณิภา ชาภักดี                       
136024040013 นางสาวมณฑกานต์ สุดประเสริฐ                       
146024040014 นางสาววรัญธร โทชนบท                       
156024040015 นางสาววัชฎาพร อินธิเดช                       
166024040016 นายวัชรินทร์ บัวกฎ                       
176024040017 นางสาวหทัยทิพย์ ถนัดกิจภัทราวุธ                       
186024040018 นางสาวอทิตญา มะณีบุญ                       
196024040019 นายอรรถชัย ทองแดง                       
206024040020 นางสาวเบญจวรรณ คำผง                       
216024040021 นางสาวเยาวรส วงศ์จอม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )