วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  กทท.11
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สาขางานการโรงแรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16027010001 นางสาวกมลรัตน์ สมานมิตร                       
26027010002 นางสาวกุลณัฐ เรือนคำ                       
36027010003 นางสาวขนิษฐา นามอุทา                       
46027010005 นางสาวจรรยา ศรีเลิศ                       
56027010006 นางสาวจรัญญา นนท์ยะโส                       
66027010007 นางสาวจารุชา สิทธิพร                       
76027010011 นายชำนาญ บุญปก                       
86027010012 นางสาวญาสุนี ห่อชื่อ                       
96027010013 นางสาวฐิติมา ศรีพอง                       
106027010016 นางสาวทัศนีย์ คงรำพึง                       
116027010017 นางสาวทัศนีย์ เทศน์ชัย                       
126027010018 นายธนากร จังอินทร์                       
136027010021 นางสาวนฤมล เปรื่องปราชญ์                       
146027010022 นางสาวนิสา สิงหันต์                       
156027010023 นายบุญธรักษ์ พรพรม                       
166027010025 นางสาวปรียาพร บุญนิทิ                       
176027010026 นายปรเมษฐ์ วงศรีเทพ                       
186027010027 นางสาวปัทมพร อุทุม                       
196027010029 นางสาวปิยาภรณ์ สมสะอาด                       
206027010030 นางสาวพรพิมล พรมใต้                       
216027010031 นางสาวพรรณมณี แจ่มใส                       
226027010032 นางสาวพรศิกาญณ์ บุ้งทอง                       
236027010034 นางสาวพิมพ์ผกา แสงสืบ                       
246027010035 นางสาวภูสุดา นารี                       
256027010037 นางสาวรุ่งฤดี ผะกาแดง                       
266027010038 นางสาวฤทัยกานต์ สมแก้ว                       
276027010039 นางสาววรภา จันทะสาร                       
286027010040 นางสาววราภรณ์ นานอก                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )