วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม กทท.11     ชื่อกลุ่ม การโรงแรม
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16027010001 นางสาวกมลรัตน์ สมานมิตร                       
26027010002 นางสาวกุลณัฐ เรือนคำ                       
36027010003 นางสาวขนิษฐา นามอุทา                       
46027010004 นางสาวจนิสตา อ่อนสุด                       
56027010005 นางสาวจรรยา ศรีเลิศ                       
66027010006 นางสาวจรัญญา นนท์ยะโส                       
76027010007 นางสาวจารุชา สิทธิพร                       
86027010008 นางสาวจิรพร มาดี                       
96027010009 นางสาวจิราพัชร สิงห์ทอง                       
106027010010 นางสาวจิราวรรณ คำโสภา                       
116027010011 นายชำนาญ บุญปก                       
126027010012 นางสาวญาสุนี ห่อชื่อ                       
136027010013 นางสาวฐิติมา ศรีพอง                       
146027010014 นางสาวทรงอัปสร กอนินัย                       
156027010015 นางสาวทรัพย์ทวี คำแพง                       
166027010016 นางสาวทัศนีย์ คงรำพึง                       
176027010017 นางสาวทัศนีย์ เทศน์ชัย                       
186027010018 นายธนากร จังอินทร์                       
196027010019 นางสาวธัญญาลักษณ์ นัยสว่าง                       
206027010020 นางสาวธารารัตน์ หลวงหา                       
216027010021 นางสาวนฤมล เปรื่องปราชญ์                       
226027010022 นางสาวนิสา สิงหันต์                       
236027010023 นายบุญธรักษ์ พรพรม                       
246027010024 นางสาวบุษยารัตน์ คำใส                       
256027010025 นางสาวปรียาพร บุญนิทิ                       
266027010026 นายปรเมษฐ์ วงศรีเทพ                       
276027010027 นางสาวปัทมพร อุทุม                       
286027010028 นางสาวปิยธิดา อำนวยกุล                       
296027010029 นางสาวปิยาภรณ์ สมสะอาด                       
306027010030 นางสาวพรพิมล พรมใต้                       
316027010031 นางสาวพรรณมณี แจ่มใส                       
326027010032 นางสาวพรศิกาญณ์ บุ้งทอง                       
336027010033 นางสาวพิมพกานต์ สว่างจิตร                       
346027010034 นางสาวพิมพ์ผกา แสงสืบ                       
356027010035 นางสาวภูสุดา นารี                       
366027010036 นางสาวยอดหญิง ดรุณี                       
376027010037 นางสาวรุ่งฤดี ผะกาแดง                       
386027010038 นางสาวฤทัยกานต์ สมแก้ว                       
396027010039 นางสาววรภา จันทะสาร                       
406027010040 นางสาววราภรณ์ นานอก                       
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )