วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  กทท.11
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สาขางานการโรงแรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16127010001 นายกฤษตยชญ์ คำแสน                       
26127010002 นางสาวกัญญารัตน์ มณีบุญ                       
36127010004 นางสาวกัลยา นนทพันธ์                       
46127010005 นายกานต์ธิดา วรรณมล                       
56127010006 นางสาวกุลจิรา จูฑะศร                       
66127010007 นายขวัญระชา นกโพธิ์                       
76127010008 นายคำภีร์ จงสำราญ                       
86127010009 นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์เต็ม                       
96127010010 นางสาวชรินรัตน์ ศรีมณี                       
106127010011 นางสาวชลธิชา สุตะคาน                       
116127010012 นายชัยชนะ พวงประยงค์                       
126127010013 นางสาวญาณิศา สีมา                       
136127010014 นางสาวญาธิณี จันทร์พินิช                       
146127010015 นางสาวฐิติมา วระวงษ์                       
156127010016 นายณัฐฐินันท์ มนสิมา                       
166127010017 นางสาวณัฐธิดา ชัยมาตย์                       
176127010018 นางสาวดลฤทัย ดวงอาทิตย์                       
186127010019 นางสาวดารากร สุภาพ                       
196127010020 นางสาวธัญญาเรศ สีดามาตย์                       
206127010021 นายธีรเดช ยะภา                       
216127010022 นางสาวนภเกตน์ ทัดเทียม                       
226127010023 นางสาวนริศรา เหลาดวงดี                       
236127010024 นางสาวนฤมล สุขจันทร์                       
246127010025 นางสาวนารีรัตน์ ภูแม้นวาส                       
256127010026 นายน้ำฝน วรรณทวี                       
266127010027 นางสาวปนัดดา เพี่ยพรมมา                       
276127010028 นางสาวปวีณ์ธิดา เอ็นมาก                       
286127010029 นางสาวปานิดา หนุนวงศ์                       
296127010030 นางสาวพรวิไล พะพร                       
306127010045 นายศิริขวัญ เวียงคำ                       
316127010061 นางสาวธาราทิพย์ เพ็ญศรี                       
326127010062 นางสาวนภัสวรรณ เทียนอ่อน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )