ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 2/2560
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   กทท.12    คณะวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางาน การโรงแรม
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 2-0-12 แก้ไข   ลบ
52000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62700-1003ศิลปะการให้บริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
72001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82700-1005เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23 แก้ไข   ลบ
92200-1004การขายเบื้องต้น 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
102001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
112200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
122701-2002การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
132001-1006กฏหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
142000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
152000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
162000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182000-1402คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
202000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
212700-1001อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1-2-23 แก้ไข   ลบ
222700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2-0-22 แก้ไข   ลบ
232700-1007ธุรกิจโรงแรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
242701-2001ความปลอดภัยในงานโรงแรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
252701-2010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
262701-2122การจัดตกแต่งสถานที่ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
272000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 29 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 13:52:36

ปวช.1   กทท.   ห้อง  2    คณะวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางาน การโรงแรม
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
282000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
292000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
302701-2003งานครัวโรงแรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
312701-2004งานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
322701-2005งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
332701-2103ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
342701-2120การจัดดอกไม้ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
352701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
362701-2109แกะสลักผักและผลไม้ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
372000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
382701-2105ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
392000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
402000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
412701-2006ภัตตคารและการจัดเลี้ยง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
422701-2007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
432701-2008งานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
442701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
452701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
462701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
472701-2118งานซักรีด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
482000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 26 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 13:52:36

ปวช.1   กทท.   ห้อง  2    คณะวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางาน การโรงแรม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
492701-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
502000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
522700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-0-22 แก้ไข   ลบ
532001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
542701-2106การพัสดุโรงแรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
552701-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
562000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  12 16 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/03/2018 13:52:36
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2560 ] [2/2560 ] [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2560] [1.5/2560] [2.5/2560] [2.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563]
ผลการเรียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2560] [2/2560] [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8789139 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.