วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  กทท.12
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สาขางานการโรงแรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16027010041 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวรรณ                       
26027010042 นายศุภกฤต บุญสุข                       
36027010044 นายสถาพร เล็กน้อยวงค์                       
46027010045 นางสาวสาธิตา เสมศรี                       
56027010047 นางสาวสุดาณี จารุนัย                       
66027010048 นางสาวสุทธิดา วงษ์ขันธ์                       
76027010049 นางสาวสุพรรษา เลงไทยสงค์                       
86027010051 นางสาวอนุธิดา แก้วนารินทร์                       
96027010052 นางสาวอภิสมัย นาคนวล                       
106027010054 นางสาวอาทิตยา วงค์เจริญ                       
116027010055 นางสาวอินทิรา บุตรบุราณ                       
126027010057 นางสาวพิมพ์ชนก เทาศิริ                       
136027010058 นางสาวปนัดดา ธรรมพร                       
146027010060 นายนันทโชค ด้วงนิล                       
156027010061 นางสาวชยาภรณ์ ศรีโพนดวน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )