วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16027010041 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนวรรณ                       
26027010042 นายศุภกฤต บุญสุข                       
36027010043 นางสาวสกาวรัตน์ โลบุญ                       
46027010044 นายสถาพร เล็กน้อยวงค์                       
56027010045 นางสาวสาธิตา เสมศรี                       
66027010046 นางสาวสุชาดา โสดามุข                       
76027010047 นางสาวสุดาณี จารุนัย                       
86027010048 นางสาวสุทธิดา วงษ์ขันธ์                       
96027010049 นางสาวสุพรรษา เลงไทยสงค์                       
106027010050 นายสุรศักดิ์ โสภา                       
116027010051 นางสาวอนุธิดา แก้วนารินทร์                       
126027010052 นางสาวอภิสมัย นาคนวล                       
136027010053 นางสาวอรทัย สมอินทร์                       
146027010054 นางสาวอาทิตยา วงค์เจริญ                       
156027010055 นางสาวอินทิรา บุตรบุราณ                       
166027010056 นางสาวอินภา พันพิพัฒน์                       
176027010057 นางสาวพิมพ์ชนก เทาศิริ                       
186027010058 นางสาวปนัดดา ธรรมพร                       
196027010059 นางสาวนัดดาพร เจริญรอย                       
206027010060 นายนันทโชค ด้วงนิล                       
216027010061 นางสาวชยาภรณ์ ศรีโพนดวน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )