วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม กทท.12     ชื่อกลุ่ม การโรงแรม
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16127010003 นางสาวกัลยกร มีกัลยา                       
26127010031 นางสาวพัชรภรณ์ แสนโคตร                       
36127010032 นางสาวพิชยา หีตช่วย                       
46127010033 นางสาวพิมประไพ ทองละมุล                       
56127010034 นายภานุวัฒน์ เผดิม                       
66127010035 นางสาวมุขธิดา น้อยมะลิวัลย์                       
76127010036 นางสาวยุภาพร พันธ์ขาว                       
86127010037 นายรัชนีกร พระศรี                       
96127010038 นางสาวลฎาภา จังทุวานนท์                       
106127010039 นายลลิตา โพนปลัด                       
116127010040 นางสาวลินดา พันธ์ศรี                       
126127010041 นางสาววชิราภรณ์ จันดี                       
136127010042 นางสาววิณารัตน์ ทองปัญญา                       
146127010043 นางสาวศรุสตา วงกฏ                       
156127010044 นางสาวศศิวิมล กิ่งเดช                       
166127010046 นายศุภชัย เรไร                       
176127010047 นางสาวสุกัญญา สุธารส                       
186127010048 นางสาวสุทธิดา สันโสภา                       
196127010049 นางสาวสุพรรษา กะนะฮาด                       
206127010050 นางสาวสุมิตรา ทองบุญ                       
216127010051 นายสุรกร โกราศรี                       
226127010052 นายสุรชาติ เหมาะสิงห์                       
236127010053 นางสาวอรวรรณ ใจดี                       
246127010054 นายอัครวินท์ ทิพย์บุญผล                       
256127010055 นางสาวอาภัสรา มังคชาติ                       
266127010056 นางสาวอุไรพร สุวรรณ                       
276127010057 นางสาวเจนจิรา ไชยปัญญา                       
286127010058 นางสาวเบญจพร สินธิบุญ                       
296127010059 นางสาวเพ็ญนภา ศรีกระหวัน                       
306127010060 นายอาทิตยา ดนุสนาม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )