วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  กทท.31
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สาขางานการโรงแรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15827010001 นางสาวประภัสสร สมอ                       
25827010002 นางสาววาสนา พิมพ์ทอง                       
35827010003 นางสาวจันทิมา คันศร                       
45827010004 นางสาวมัลลิกา ล้วนผาลึก                       
55827010007 นางสาวกรรณิกา ขันจันทา                       
65827010008 นางสาวหฤทัย ดีใจ                       
75827010010 นางสาวอุไรวรรณ พันต้น                       
85827010012 นางสาวอัยยดา คำตา                       
95827010013 นางสาวเพ็ญพิชชา ขันลับ                       
105827010015 นางสาวกิ่งกาญจน์ นันทะสี                       
115827010016 นางสาวลัคณาวรรณ บุญชาญ                       
125827010018 นางสาวพรทิพย์ ทิพย์สมบัติ                       
135827010019 นางสาวดาราพร พาหา                       
145827010020 นางสาวเจนจิรา เกงชัย                       
155827010021 นางสาวประภารัตน์ งามนัก                       
165827010022 นางสาวอนงค์รัตน์ บุญเรือง                       
175827010023 นางสาวมยุรี สินศาสตร์                       
185827010024 นางสาวเจนจิรา เพ็งพันธ์                       
195827010025 นางสาวฐิดารัตน์ วันทวี                       
205827010026 นางสาวณัฐฐินันท์ แก้วจันดา                       
215827010027 นางสาวสุวนันท์ โมคศิริ                       
225827010028 นางสาวรวินันท์ บุษบงค์                       
235827010029 นางสาวอรวรรณ พลกูล                       
245827010030 นายทศพร ธรรมโคตร                       
255827010031 นายธีระพงศ์ แก้วพิลา                       
265827010032 นางสาววีรวรรณ ตามชัยภูมิ                       
275827010034 นายศักดิ์สิทธิ์ สิมสุพัฒน์                       
285827010035 นางสาวสุกัญญา วันเจริญ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )