วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  กทท.31
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สาขางานการโรงแรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15927010001 นางสาวกรกช หงษ์ศิริ                       
25927010002 นางสาวกิตติยา ดาวสุข                       
35927010003 นางสาวกุลณัฐ พรมลี                       
45927010004 นางสาวขวัญจิตร จริตงาม                       
55927010005 นางสาวคุณากร สายไพสงค์                       
65927010006 นางสาวจณิสตา เทียงเดช                       
75927010007 นางสาวจันทร์จิรา สมวงค์                       
85927010008 นางสาวจันทิวา นามแก้ว                       
95927010009 นางสาวจิรดา ยงกุล                       
105927010011 นางสาวจุฑารัตน์ บุญกาล                       
115927010013 นางสาวฐิติมา ปุญญา                       
125927010014 นางสาวทิพวรรณ เงาศรี                       
135927010015 นางสาวนภัสภาภรณ์ เลิศศรี                       
145927010016 นางสาวนินลิณี ปักปิ่น                       
155927010018 นางสาวปวิตรา พงษ์พีระ                       
165927010019 นางสาวพรธีรา กึ่งวงศ์                       
175927010020 นางสาวพรนภา ทองแสน                       
185927010022 นางสาวพลอยไพลิน เพ็งพวง                       
195927010023 นางสาวพัชรินทร์ อินทะชัย                       
205927010024 นายพิชัยภูษิต คำผุย                       
215927010029 นางสาววาสนา สีเสน                       
225927010030 นางสาววาสนา อินธิเดช                       
235927010032 นางสาววิมล งามวิลัย                       
245927010033 นางสาววิลาวัลย์ สายแก้ว                       
255927010034 นางสาวศรัญญา ภคพงค์พันธ์                       
265927010035 นางสาวศิรินญา เงินจันทร์                       
275927010036 นางสาวสุกัญญา แคบตัน                       
285927010038 นางสาวสุจิตรา ไกรษี                       
295927010040 นางสาวสุภัคพร ไชยสิทธิ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )