วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทส.11
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16029010001 นางสาวกมลวรรณ แถวทัศน์                       
26029010002 นางสาวกฤติยาภรณ์ มงคล                       
36029010003 นางสาวกัลยา รุนนู                       
46029010004 นายคมกริบ อารีย์                       
56029010005 นางสาวจิณัฐตา รสหอม                       
66029010006 นางสาวชฏาพร สิงห์ทอง                       
76029010007 นางสาวชมัยพร โชติ                       
86029010008 นางสาวชลธิชา สามีแก้ว                       
96029010009 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์กลาง                       
106029010010 นางสาวณัฐวิภา ชุ่มมาก                       
116029010011 นายทวีวัฒน์ พรมชาติ                       
126029010012 นางสาวทองมา ทองทิพย์                       
136029010013 นางสาวทิพย์เกษร ศรวิชัย                       
146029010015 นายพนิดา วัฒนบุญถาวรกุล                       
156029010016 นางสาวพรนิภา ชาญชิตร                       
166029010017 นางสาวพันทิวา สุดโสด                       
176029010018 นางสาวภัทรนันท์ ไชยสินทร์                       
186029010019 นายมงคล เภาแก้ว                       
196029010020 นางสาวรัตนาวลี สีทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทส.12
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16029010023 นางสาวสรวงสวรรค์ นาคยุติ                       
26029010024 นายสัญญา มิโนทานัง                       
36029010025 นางสาวสุพัตรา สุขส่ง                       
46029010026 นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณทา                       
56029010027 นางสาวอรประภา เกษหอม                       
66029010028 นางสาวอรอุมา จันทร์แจ้ง                       
76029010029 นางสาวอริษา หาบุตร                       
86029010031 นางสาวเกตนิกา บุญมาก                       
96029010032 นางสาวเพ็ญจิรา สาระพิษ                       
106029010033 นายปฎิพัฒน์ ไกรษร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )