วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16029010001 นางสาวกมลวรรณ แถวทัศน์                       
26029010002 นางสาวกฤติยาภรณ์ มงคล                       
36029010003 นางสาวกัลยา รุนนู                       
46029010004 นายคมกริบ อารีย์                       
56029010005 นางสาวจิณัฐตา รสหอม                       
66029010006 นางสาวชฏาพร สิงห์ทอง                       
76029010007 นางสาวชมัยพร โชติ                       
86029010008 นางสาวชลธิชา สามีแก้ว                       
96029010009 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์กลาง                       
106029010010 นางสาวณัฐวิภา ชุ่มมาก                       
116029010011 นายทวีวัฒน์ พรมชาติ                       
126029010012 นางสาวทองมา ทองทิพย์                       
136029010013 นางสาวทิพย์เกษร ศรวิชัย                       
146029010014 นายธนวัฒน์ สายโยธา                       
156029010015 นายพนิดา วัฒนบุญถาวรกุล                       
166029010016 นางสาวพรนิภา ชาญชิตร                       
176029010017 นางสาวพันทิวา สุดโสด                       
186029010018 นางสาวภัทรนันท์ ไชยสินทร์                       
196029010019 นายมงคล เภาแก้ว                       
206029010020 นางสาวรัตนาวลี สีทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )