วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทส.11
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16129010001 นางสาวกรรณิการ์ ปราณี                       
26129010002 นางสาวกรรณิการ์ ภาระดี                       
36129010003 นางสาวกรองแก้ว พิมพาสวรรค์                       
46129010005 นายกิตติกา พ่วงยิ่ง                       
56129010006 นางสาวขนิษฐา สายเพ็ชร                       
66129010007 นายจารุพร ศิลารัตน์                       
76129010008 นางสาวจิตรกัญญา ศาสตร์ประเสริฐ                       
86129010009 นางสาวจิราพร เทพมุสิก                       
96129010010 นางสาวจุลฎาวรินทร์ ท่ากุดเรือ                       
106129010011 นายชิษณุพงศ์ บุญผูก                       
116129010012 นายณัฎฐพงค์ วงศรี                       
126129010013 นายณัฐวุฒิ ปะวะเก                       
136129010014 นายธนวัฒน์ สิงห์ทอง                       
146129010015 นายธัญวรัตน์ แตะต้อง                       
156129010016 นางสาวธารทิพย์ เปืองบุญ                       
166129010017 นางสาวธิติพร สีหวงษ์                       
176129010018 นายนฤพล เชิงหอม                       
186129010019 นางสาวนารีรัตน์ จิตรอ่อน                       
196129010020 นางสาวนิตยา ศรีสำโรง                       
206129010021 นายบุษราวรรณ จันเทพ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทส.12
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16129010022 นายปิยะวัฒน์ รอบประดิษฐ์                       
26129010024 นายพิสุทธิ์ เกษาชาติ                       
36129010025 นางสาวภัทรภรณ์ กาละพัฒน์                       
46129010026 นางสาวมัณฑนา นิลวรรณ                       
56129010027 นางสาวมาลินี พรพรหม                       
66129010028 นางสาวรุ่งนภา เนื้อทอง                       
76129010029 นายวรพล พรหมทอง                       
86129010030 นางสาววรภา แดงสุวรรณ                       
96129010031 นางสาวศุภนิดา ทองแย้ม                       
106129010032 นางสาวศุภิสรา งามแสง                       
116129010033 นางสาวสริดา สังฆคุณ                       
126129010034 นางสาวสุภาพร ยมมา                       
136129010035 นางสาวสุมณฑา พิมพ์เพชร                       
146129010036 นางสาวสุวภรณ์ มนตรี                       
156129010037 นายอภิรักษ์ ประมวล                       
166129010038 นางสาวออมสิน คำพงค์                       
176129010039 นายอัครเดช สมเพชร                       
186129010040 นายอิศรา ศรีสุวรรณ์                       
196129010041 นางสาวเนตรนภา สุระเกษ                       
206129010042 นายเอกรินทร์ สุภาพ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )