วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16029010021 นางสาววระวัลย์ ทุมทอง                       
26029010023 นางสาวสรวงสวรรค์ นาคยุติ                       
36029010024 นายสัญญา มิโนทานัง                       
46029010025 นางสาวสุพัตรา สุขส่ง                       
56029010026 นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณทา                       
66029010027 นางสาวอรประภา เกษหอม                       
76029010028 นางสาวอรอุมา จันทร์แจ้ง                       
86029010029 นางสาวอริษา หาบุตร                       
96029010030 นางสาวอริสรา มะโนรส                       
106029010031 นางสาวเกตนิกา บุญมาก                       
116029010032 นางสาวเพ็ญจิรา สาระพิษ                       
126029010033 นายปฎิพัฒน์ ไกรษร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )