วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สพพ.11
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16131020139 นายธนภัทร ยอดดำเนิน                       
26131020140 นายนครินทร์ แสงสกุล                       
36131020141 นายลัภพงค์ บุญมา                       
46131020142 นายสุชาติ โพธิ์ขาว                       
56131020143 นายสุธี ช่วยแสง                       
66131020144 นายอดิศร ปัญญานี                       
76131020146 นายอภิศักดิ์ บุญมา                       
86131020147 นายอำนวย พงศ์พิละ                       
96131020148 นายณัฐวุฒิ แก่นวงศา                       
106131020149 นายชรินทร์ โชติ                       
116131020150 นายขจรเกียรติ พิมพ์โคตร                       
126131020151 นายจิรกิตติ์ โนนสูง                       
136131020160 นายธีระพงษ์ คำโสภา                       
146131020161 นายบุญญฤทธิ์ สมิงทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )