วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สออ.11
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16031050042 นายซกเกง ปม                       
26031050043 นายจตุภัทร์ ภาวรรณ                       
36031050044 นายจิราวุฒิ ดีเลิศ                       
46031050045 นายณรงค์ศักดิ์ บัญญัติ                       
56031050046 นายณัฐพงษ์ ภูลสวัสดิ์                       
66031050047 นายณัฐวุฒิ บุญส่ง                       
76031050048 นายทศพร บุญเย็น                       
86031050050 นายธนพล บุญเหมาะ                       
96031050051 นายธีรพงค์ วรเนตร                       
106031050052 นายนนทวัฒน์ สลักคำ                       
116031050053 นางสาวนฤมล จันทกรณ์                       
126031050054 นายนัฐพล ไชยราช                       
136031050055 นายนัทชัย คำเมือง                       
146031050056 นายประสิทธิ์ กระโพธิ์                       
156031050057 นายปรเมษฐ์ เศรษศรี                       
166031050058 นางสาวปิยธิดา ประจำ                       
176031050059 นายปิยะวัฒน์ บุรินทร์                       
186031050062 นายภัทรวิทย์ ศรียศ                       
196031050063 นายภาณุพงศ์ พุ่มพวง                       
206031050071 นายวราวุฒิ พิมพะกัน                       
216031050087 นายสมัย บุญมา                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สออ.12
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16031050049 นายธนกร พิมสอน                       
26031050061 นายภัคพงศ์ เหล่าแค                       
36031050064 นายรัฐพงศ์ อัยพงษ์                       
46031050065 นายฤทธิเกียรติ อนันตสุข                       
56031050066 นายวงศ์วาลย์ เจริญทรัพย์                       
66031050067 นายวรพล รัตนวัน                       
76031050068 นายวรวุฒิ อินธิมาศ                       
86031050069 นายวรายุทธ เหล่าแค                       
96031050070 นายวราวุฒิ คำนึง                       
106031050072 นายวิชนาถ วงค์ราช                       
116031050073 นายศราวุฒ พุฒจันทร์                       
126031050074 นายศิริศักดิ์ ไพรบึง                       
136031050075 นายสามารถ ยาสมุทร                       
146031050076 นายสิทธิชัย จำปี                       
156031050077 นายสุรชัย ดอกโศรก                       
166031050078 นายสุรชัย บุญล่วง                       
176031050079 นายอนุชา สัมฤทธิ์                       
186031050080 นายอนุสรณ์ สากล                       
196031050081 นายอภิสิทธิ์ หารไชย                       
206031050082 นายเกริกฤทธิ์ ดวงเนตร                       
216031050083 นายเกรียงไกร จงรักษ์                       
226031050084 นายเกรียงไกร พิทักษา                       
236031050085 นายเกียรติศักดิ์ สงใส                       
246031050090 นายพัฒนาพร เรืองรุ่ง                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )