วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สออ.11
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131050043 นายกันตชาติ จำเริญ                       
26131050046 นายชวลิต นามโคตร                       
36131050047 นายญาณกร สุพรรณ์                       
46131050048 นายณัฐพงศ์ ธรรมบุตร                       
56131050049 นายณัฐพงศ์ สังภัคดี                       
66131050050 นายดำรงศักดิ์ สหุนาลุ                       
76131050051 นายทรงพล ปรือปรัก                       
86131050053 นายธนวัฒน์ โคตรพันธ์                       
96131050054 นายธนวันต์ บัวระสอน                       
106131050055 นายธนาธิป พรตรัยมาศ                       
116131050056 นายธวัชชัย ไชยสิทธิ์                       
126131050058 นายนครินทร์ ทิพศร                       
136131050059 นายนพรัตน์ โสพันธ์                       
146131050061 นายปิยวัฒน์ บุษบงค์                       
156131050062 นางสาวพรทิพย์ พงษ์พิระ                       
166131050063 นายพิชพัฒน์ คำมี                       
176131050066 นายภานุวัฒน์ สืบบุตร                       
186131050068 นายรักษ์พงศ์ หรัญรัตน์                       
196131050070 นายวรภพ อ้อมชมภู                       
206131050071 นายวีรพงษ์ อนงค์ทอง                       
216131050081 นายเกียรติภูมิ ศรีพูล                       
226131050085 นายณัฐพล สารพล                       
236131050090 นายกิตติพล แสงแดง                       
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สออ.12
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131050044 นายกิตติศักดิ์ ปัญญาคม                       
26131050045 นายคงกระพัน สังฆพรม                       
36131050052 นายทักษ์ดนัย สนทอง                       
46131050057 นายธีระพล ทุมพล                       
56131050060 นายนิพนธ์ อาจวารินทร์                       
66131050064 นายพีรพัฒน์ อสิพงษ์                       
76131050065 นายพีระพัฒน์ กำทอง                       
86131050067 นายมงคล โคษาราช                       
96131050069 นายรัฐพงศ์ อัยพงษ์                       
106131050072 นายศราวุฒิ แนบเนียม                       
116131050073 นายศราวุธ ภูมี                       
126131050074 นายสิทธิพงษ์ แพ่งพนม                       
136131050075 นายสิทธิพล โพธิ์ศรี                       
146131050076 นายสุรชาติ หลงชิน                       
156131050077 นายสุริยา พิศวงษ์                       
166131050078 นายอธิพงษ์ ทองเอีย                       
176131050079 นางสาวอภิชญา มังคะการ                       
186131050080 นางสาวอัญชลี เฉลิมศิริภักดี                       
196131050082 นายเกียรติศักดิ์ ภารินทร์                       
206131050083 นายเศรษฐพงศ์ แสงอรุณ                       
216131050084 นายศุภชัย พริ้งเพราะ                       
226131050086 นายปิยะวัฒน์ โพโน                       
236131050087 นางสาวผการัตน์ วิวาสุข                       
246131050088 นางสาวมุชิตา ดวงตา                       
256131050091 นายสมประสงค์ ดวงอดุลย์                       
266131050092 นายสุขกวน โซน                       
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )