ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | ตารางสอนแยกตามสาขา | ตรวจสอบตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2<- หลักสูตรทวิภาคี (DVT)
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)<- หลักสูตรเทียบโอน
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวส.1   สอส.11    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
13000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
23000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
33001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
43100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
53100-0301ทฤษฏีโครงสร้าง 3-0-33 แก้ไข   ลบ
63106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36 แก้ไข   ลบ
73106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36 แก้ไข   ลบ
83106-2005เทคนิควิธีการก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
93106-2110กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
103001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
113000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 แก้ไข   ลบ
123000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 หน่วย 37 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
133000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
143000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
153000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34 แก้ไข   ลบ
163000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
173000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
183106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36 แก้ไข   ลบ
193106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
203106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
213121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33 แก้ไข   ลบ
223106-2108คอนกรีตเทคโนโลยี 1-4-35 แก้ไข   ลบ
233106-2109ปฐพีกลศาสตร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
243106-9009ชลศาสตร์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
253000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  29 หน่วย 43 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/10/2018 09:37:58

ปวส.1   สอส.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา การก่อสร้าง  สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
263106-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
273000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
283000-1202กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
293001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
303100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
313106-2007งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
323106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
333121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3-0-33 แก้ไข   ลบ
343121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33 แก้ไข   ลบ
353106-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
363106-2102การทดสอบวัสดุก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
373000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 30 
http://sisat.ac.th/  Copyright © 2018  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/10/2018 09:37:58
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-2886 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.8106191 วินาที
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.