วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สอส.11
  สาขาวิชาการก่อสร้าง
  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16131060027 นายเจนณรงค์ เกษมพงษ์                       
26131060030 นายกิตติชัย คิงคำ                       
36131060031 นายกิติศักดิ์ สกุลอุดมเดช                       
46131060032 นายชนายุทธ สุวรรณ                       
56131060033 นายณัฐพล แจ่มแจ้ง                       
66131060034 นายทักษิณ อังคะสี                       
76131060035 นายธนาธิป ประสาร                       
86131060038 นายปรัชญา พรมโลก                       
96131060039 นายพิชญุตม์ ศรีชัย                       
106131060040 นายภาคิน เสนาจ                       
116131060041 นายยุทธนา สุทธาบุญ                       
126131060042 นายรัฐพงษ์ ไชยสาร                       
136131060043 นายวรายุ ไชยปัญญา                       
146131060044 นายวัชรพล กำมณี                       
156131060045 นายวีรวัฒน์ วังตะเคน                       
166131060046 นายศักดิ์สิทธิ์ สอพอง                       
176131060047 นายสุรเชษฐ์ คณาบุตร                       
186131060049 นายอนุกูล พุทธาศรี                       
196131060050 นายอัครพล เชื่อมบุญมา                       
206131060051 นายอุดมศักดิ์ จำปาขีด                       
216131060052 นายเฉลิมชัย ประจักษ์จิต                       
226131060054 นายไพศาล หมวดเมือง                       
236131060063 นายจอมภพ จารัตน์                       
246131060064 นายธีรพล โพธิ์บอน                       
256131060065 นายอัครพงศ์ ลิ้มประเสริฐ                       
266131060066 นายจตุรพล กันยา                       
276131060069 นายเมธา หม่อยปู้                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )