วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 1      กลุ่ม  สอธ.21
  สาขาวิชาโยธา
  สาขางานโยธา
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16031210043 นายชัชฤทธิ์ ศิลารักษ์                       
26031210044 นายธนะศักดิ์ จันทร์แก้ว                       
36031210047 นายนนธวัฒน์ สีหานาม                       
46031210048 นางสาวนิศารัตน์ สีดาจิตร                       
56031210049 นายประจักร รังศรี                       
66031210050 นายพีรณัฐ ไชยปัญญา                       
76031210051 นายพีระพัฒน์ จันดาลี                       
86031210052 นายภาณุวัฒน์ พรมสุวรรณ                       
96031210054 นายวสันต์ มโนราช                       
106031210055 นายวีระยุทธ พงศ์พีระ                       
116031210056 นายศราวุฒิ อรรคปัสสา                       
126031210057 นายสุทัศน์ ประมาพันธ์                       
136031210058 นายสุรเกียรติ พิมพ์ทอง                       
146031210059 นายสุรเชษฐ์ ทวีอภิรดีกิจ                       
156031210060 นายสุวัฒน์ชัย คุณสิม                       
166031210061 นายอดิศักดิ์ มหาโพธิ์                       
176031210062 นายอภิรัตน์ บุญสอน                       
186031210063 นายอานนท์ คะสา                       
196031210064 นายเกริกพล ศรชัย                       
206031210065 นายเขตรัตน์ ทองมวล                       
216031210066 นายเจษฎาพงศ์ ทองแป                       
226031210067 นางสาวเสาวณีย์ นามวิชา                       
236031210068 นายเอกอมร ชมภูวิเศษ                       
246031210069 นายโยธา ใจหวัง                       
256031210128 นายชัยวัฒน์ บุตรวงศ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )