วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทวิ-ชย.11
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021010018 นายจิรายุทธ์ วรรณจันทร์                       
26021010026 นายชวัลวิทย์ สารทอง                       
36021010034 นายฐานวุฒิ แก้วแสน                       
46021010035 นายฐานุศักดิ์ กับประโก                       
56021010041 นายณัฐนันท์ ปะมายะ                       
66021010043 นายณัฐพงศ์ เผดิม                       
76021010047 นายณัฐพล เสาเวียง                       
86021010079 นายธีรโชติ สิงห์ทอง                       
96021010081 นายนที หอมอ่อน                       
106021010082 นายนาวี นัยพัฒน์                       
116021010107 นายภานุพงษ์ โสดามุข                       
126021010110 นายภูวดล ผายพันธ์                       
136021010128 นายวีรภัทร เสาเวียง                       
146021010136 นายศิริชัย เชื่อนัก                       
156021010155 นายสิริมงคล ชิดชม                       
166021010168 นายอนันต์ชัย ห้วยจันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทวิ-ชย.12
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16021010016 นายจิรศักดิ์ งามสม                       
26021010037 นายณรงค์สิทธิ์ โพธิ์ทอง                       
36021010071 นายธีรพล ประชุมวงศ์                       
46021010088 นายปราโมทย์ ไชยนิตย์                       
56021010093 นายปิยะวัฒน์ รอบประดิษฐ์                       
66021010118 นายราชันย์ น้อยมิ่ง                       
76021010122 นายวรนันท์ จำปี                       
86021010125 นายวินัย ชัยชนะ                       
96021010126 นายวิศรุต นางาม                       
106021010131 นายศราวุฒิ ชัยบัวรินทร์                       
116021010134 นายศักดิ์เกษม แก้วพวง                       
126021010142 นายสถาพร จันทะศิลา                       
136021010143 นายสมเจตน์ ธรรมบุญ                       
146021010144 นายสรวิชญ์ วงศ์เจริญศุภโชค                       
156021010154 นายสิริชัย ชิดชม                       
166021010175 นายอมรเทพ บุญสอน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )