วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021010018 นายจิรายุทธ์ วรรณจันทร์                       
26021010026 นายชวัลวิทย์ สารทอง                       
36021010034 นายฐานวุฒิ แก้วแสน                       
46021010035 นายฐานุศักดิ์ กับประโก                       
56021010041 นายณัฐนันท์ ปะมายะ                       
66021010043 นายณัฐพงศ์ เผดิม                       
76021010047 นายณัฐพล เสาเวียง                       
86021010079 นายธีรโชติ สิงห์ทอง                       
96021010081 นายนที หอมอ่อน                       
106021010082 นายนาวี นัยพัฒน์                       
116021010107 นายภานุพงษ์ โสดามุข                       
126021010110 นายภูวดล ผายพันธ์                       
136021010128 นายวีรภัทร เสาเวียง                       
146021010136 นายศิริชัย เชื่อนัก                       
156021010155 นายสิริมงคล ชิดชม                       
166021010168 นายอนันต์ชัย ห้วยจันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )