วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121010016 นายจิรพันธ์ ยะราช                       
26121010022 นายฉัตรชัย พะวร                       
36121010023 นายฉันทวุฒิ วงศ์วิญาติ                       
46121010026 นายชัยวัฒน์ คำนัน                       
56121010029 นายชิษณุพงศ์ สุพรรณ                       
66121010041 นายณัฐวุฒิ บุญหวาน                       
76121010045 นายดนุช บุราคร                       
86121010050 นายธนพงษ์ สร้อยสน                       
96121010051 นายธนพนธ์ เสาเวียง                       
106121010052 นายธนพล นันทโคตร                       
116121010055 นายธนวัฒน์ สิงห์คำ                       
126121010065 นายธัชพล ตันวัฒนะ                       
136121010079 นายนิกร บัวไขย                       
146121010081 นายบริวัฒน์ สาลีพันธ์                       
156121010084 นายปรินทร โพธิ์ทอน                       
166121010091 นายพงศ์นรินทร์ สมรัตน์                       
176121010121 นายรัชพล ไวไธสง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )