วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2560
กลุ่ม ชย.12     ชื่อกลุ่ม ช่างยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16021010016 นายจิรศักดิ์ งามสม                       
26021010037 นายณรงค์สิทธิ์ โพธิ์ทอง                       
36021010071 นายธีรพล ประชุมวงศ์                       
46021010088 นายปราโมทย์ ไชยนิตย์                       
56021010093 นายปิยะวัฒน์ รอบประดิษฐ์                       
66021010118 นายราชันย์ น้อยมิ่ง                       
76021010122 นายวรนันท์ จำปี                       
86021010125 นายวินัย ชัยชนะ                       
96021010126 นายวิศรุต นางาม                       
106021010131 นายศราวุฒิ ชัยบัวรินทร์                       
116021010134 นายศักดิ์เกษม แก้วพวง                       
126021010142 นายสถาพร จันทะศิลา                       
136021010143 นายสมเจตน์ ธรรมบุญ                       
146021010144 นายสรวิชญ์ วงศ์เจริญศุภโชค                       
156021010154 นายสิริชัย ชิดชม                       
166021010175 นายอมรเทพ บุญสอน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )