วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ชย.12     ชื่อกลุ่ม ยานยนต์
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16121010006 นายการัณยภาส เห็มสมัคร                       
26121010093 นายพงษ์วัฒน์ คำแปล                       
36121010095 นายพชรพล ศรีโวหะ                       
46121010100 นายพิพัฒพงศ์ ภิปราย                       
56121010102 นายพีรพล มายอด                       
66121010123 นายราชัน วงศ์พินิจ                       
76121010127 นายวรศักดิ์ เสาเวียง                       
86121010128 นายวรานนท์ วรสุทธิ์                       
96121010134 นายศฤงคาร จันทะวงษ์                       
106121010144 นายสรวุฒิ แก้วปัญญา                       
116121010149 นายสิรวิชญ์ อุดหนุน                       
126121010152 นายสุพัฒน์ สมพงษ์                       
136121010154 นายสุริยันต์ ประสีระเตสัง                       
146121010156 นายสุริยา ใจดี                       
156121010157 นายสุรเชษฐ์ ขุมเงิน                       
166121010160 นายหาญเดช บุกทะเล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )