วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ทวิ-ชย.31
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15821010002 นายอนุศักดิ์ ชาญชิต                       
25821010003 นายประภากอน น่าชม                       
35821010011 นายพรหมมา จันทร์โสภา                       
45821010012 นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ์เดช                       
55821010013 นายโชว์ตระกูล ภูมิลำเนา                       
65821010014 นายธนกฤต มังโส                       
75821010015 นายสิริวัฒน์ พงษ์สุระ                       
85821010046 นายวีระศักดิ์ บุญสุข                       
95821010047 นายจักรวรรดิ มิ่งขวัญ                       
105821010048 นายวิชาญ มะนู                       
115821010053 นายธนวรรณชาติ หัสดี                       
125821010058 นายศักดิ์ชัย พรแก้ว                       
135821010071 นายอำพล หินกล้า                       
145821010083 นายสิทธินนท์ บุญเติม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ทวิ-ชย.32
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15821010095 นายสุประชัย วรรณทวี                       
25821010108 นายสหัสวรรษ พาโยพัด                       
35821010109 นายสุชาครีย์ ฟักเขียว                       
45821010114 นายปฏิภาณ ศรีคราม                       
55821010115 นายธนพัฒน์ ตามบุญ                       
65821010122 นายบัญชา สร้อยไข                       
75821010127 นายวรุณพงษ์ ดวงสา                       
85821010128 นายจรูญศักดิ์ บริสุทธิ์                       
95821010148 นายธนวัฒน์ ออมชมภู                       
105821010149 นายปรีชา ธรรมนิยม                       
115821010163 นายธวัชชัย โพธิ์ชัย                       
125821010166 นายชัยวัฒน์ สีเหลือง                       
135821010168 นายณัฐพล ฝากทอง                       
145821010171 นายนันทวัฒน์ โสดามุข                       
155821010173 นายเกียรติศักดิ์ ปาละทา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )