วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ทวิ-ชย.31
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15921010002 นายกรวิชญ์ จันทร์แสง                       
25921010009 นายกิตติพงษ์ แสนบุญ                       
35921010012 นายจตุรภุช กาญจนกาศ                       
45921010014 นายจิรศักดิ์ สมนึก                       
55921010015 นายจิรศักดิ์ เดชสายบัว                       
65921010018 นายชยานันต์ สุเมธิวิทย์                       
75921010023 นายชินวัตร เผดิม                       
85921010024 นายณภัทร ไชยปัญญา                       
95921010026 นายณัชพล พาหา                       
105921010028 นายณัฐพงษ์ รัฐวรณ์                       
115921010032 นายณัฐพล สีหา                       
125921010035 นายณัฐศิลป์ แสงทอง                       
135921010039 นายทศพร ประกายทอง                       
145921010051 นายธีรภพ มูลประดับอรรจ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.3 ห้อง 1      กลุ่ม  ทวิ-ชย.32
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
15921010052 นายธีรภัทร์ นามธรรม                       
25921010057 นายนนทกาญจน์ กาทอง                       
35921010058 นายนนทวัช เบญจภาส                       
45921010060 นายนราทิพย์ จารุวรรณรัตน์                       
55921010064 นายบวร อวยพร                       
65921010068 นายปฏิพล สุดาจันทร์                       
75921010072 นายปภังกร วงค์แก้ว                       
85921010088 นายพชร เสาเวียง                       
95921010096 นายพายุพัฒน์ ดาวสุข                       
105921010148 นายสุริยา นามทองใบ                       
115921010168 นายอาทิตย์ คำนึง                       
125921010173 นายเกียรติศักดิ์ อรัญทม                       
135921010183 นายภานุพงษ์ ป้องกัน                       
145921010186 นายวิทยา บุราคร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )