วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 2      กลุ่ม  สบค.22
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16032040045 นายธนะชัย นาคอยู่                       
26032040049 นางสาวสุภัค ไชยเกิด                       
36032040051 นางสาวอริษา กองจันทร์                       
46032040056 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์โสภา                       
56032040058 นางสาวขติภรณ์ โนนกลาง                       
66032040062 นางสาวจุรีลักญ์ จันทร์โสภา                       
76032040072 นายธเนศ ไพรแสน                       
86032040080 นางสาวปนัดดา ทองพันธ์                       
96032040081 นางสาวปรัญชญา แก้วชมเชย                       
106032040087 นางสาวพรพิมล แก้วฉลาด                       
116032040091 นางสาวพัชรี นามทองใบ                       
126032040092 นางสาวพิกุลทอง หอมกลาง                       
136032040094 นางสาวมาลี ทำพันธ์                       
146032040095 นายรัฐภูมิ บุญให้                       
156032040096 นางสาวรัตนาภรณ์ จิกหาร                       
166032040099 นางสาววรางคณา เทียมสิงห์                       
176032040100 นางสาววัลลี สีหนาท                       
186032040102 นายวิวัฒน์ บุญทศ                       
196032040103 นางสาวศิริวรรณ คำผง                       
206032040104 นายสมยศ นาจำปา                       
216032040107 นางสาวสุดารัตน์ ศรีทอง                       
226032040109 นางสาวสุธิพร สมนึก                       
236032040110 นางสาวสุนิตา ทองหม                       
246032040112 นางสาวสุปราณี ทองเปลว                       
256032040114 นางสาวสุภัทรตรา ประดู่                       
266032040115 นางสาวสุภาพร สมาน                       
276032040116 นางสาวสุภาพร โพธิ์ชัย                       
286032040118 นางสาวสุวนันท์ ทันที                       
296032040122 นางสาวอนุษรา จันเทพ                       
306032040123 นางสาวอภัสรา ประเสริฐชาติ                       
316032040124 นายอภิชาติ พวงประยงค์                       
326032040125 นางสาวอมรรัตน์ มั่นหมาย                       
336032040126 นางสาวอรทัย สิงห์กุรัง                       
346032040130 นางสาวอรอนงค์ จันทะชัย                       
356032040131 นางสาวออรยา พงษ์สุระ                       
366032040132 นางสาวอาทิติยา พลเขต                       
376032040133 นางสาวเกษร วงละคร                       
386032040135 นางสาวเจนจิรา รัศมี                       
396032040136 นางสาวเปรมวดี ชิณพิมพ์                       
406032040137 นางสาวเมทะนี โปยทอง                       
416032040139 นายไทจิ โคะมิยะ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )