วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  บนร.11
  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
  สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16137010032 นางสาวจันทิมา คันศร                       
26137010036 นางสาวณัฐฐินันท์ แก้วจันดา                       
36137010038 นางสาวดาราพร พาหา                       
46137010039 นายทัณทรัตน์ สุดใจ                       
56137010040 นายธีระพงศ์ แก้วพิลา                       
66137010042 นางสาวประภัสสร สมอ                       
76137010043 นางสาวปวีณ์นุช ดวงจิตต์                       
86137010044 นางสาวปิยะนัท ศรีปัตเนตร                       
96137010045 นางสาวพรทิพย์ ทิพย์สมบัติ                       
106137010046 นางสาวมยุรี สินศาสตร์                       
116137010047 นางสาวมัลลิกา ล้วนผาลึก                       
126137010048 นางสาวลัคณาวรรณ บุญชาญ                       
136137010049 นางสาววาสนา พิมพ์ทอง                       
146137010050 นางสาววิไลวรรณ วรารักษพงศ์                       
156137010051 นางสาวหฤทัย ดีใจ                       
166137010052 นางสาวอัยยดา คำตา                       
176137010053 นางสาวอาทิตยา พรมชาติ                       
186137010054 นางสาวอโนทัย มังษา                       
196137010055 นางสาวเพ็ญพิชชา ขันลับ                       
206137010056 นางสาวโชติมนต์ วงศ์จอม                       
216137010060 นางสาวกรรณิกา ขันจันทา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )