วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 7      กลุ่ม  มอย.113
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16131010026 นายธวัชชัย เพ็งแจ่ม                       
26131010030 นายนพเก้า พันธ์พัฒน์                       
36131010045 นายพัฒธนพล แหวนเพ็ชร                       
46131010046 นายพิชัย พันธ์ไผ่                       
56131010048 นายพินิจ บุญเลิศ                       
66131010049 นายภาณุพงศ์ พันธ์ศรี                       
76131010050 นายภาณุวัฒน์ ชาติวงค์                       
86131010051 นายภาณุวัฒน์ ศิลาวงศ์                       
96131010052 นายภูริเดช ทุมนาค                       
106131010053 นายยุทธพงษ์ เพ็งแจ่ม                       
116131010054 นายรอยคีน อินทวงษ์                       
126131010055 นายรัฐศาสตร์ ชาลี                       
136131010056 นายรามณู เพ็งแจ่ม                       
146131010058 นายวิทวัส นามวงศ์                       
156131010061 นายศรชัย พรมดี                       
166131010062 นายศักดิ์สิทธิ์ ลาเลิศ                       
176131010063 นายศิริวัฒน์ หล้าศรี                       
186131010064 นายสนธยา วิเชียร                       
196131010065 นายสมพร ไชยโคตร                       
206131010066 นายสมยศ อำคา                       
216131010187 นายพุฒิพงค์ สุทธสม                       
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 7      กลุ่ม  มอย.114
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานเทคนิคยานยนต์
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16131010067 นายสมานรัตน์ พรรษา                       
26131010068 นายสุทิน จันทร์สมุทร                       
36131010069 นายสุพิชัย สนิท                       
46131010070 นายสุริยันต์ สีถาน                       
56131010071 นายสุริยา ยามใสย                       
66131010072 นายสุรเชษฐ์ บุญสร้อย                       
76131010073 นายอนุชัย บุญเศษ                       
86131010074 นายอนุพงศ์ หยิบยก                       
96131010075 นายอนุรักษ์ บุญโย                       
106131010076 นายอภิชาติ ค่ำคูณ                       
116131010077 นายอภิวัฒน์ บุญแล                       
126131010078 นายอภิศักดิ์ ฉลาดแย้ม                       
136131010079 นายอภิสิทธิ์ ตอนศรี                       
146131010080 นายอภิสิทธิ์ ปรือทอง                       
156131010081 นายอรรถโกวิท พวงธรรม                       
166131010082 นายอินธิพัทธ์ กองทอง                       
176131010083 นายเกียรติศักดิ์ เทศราช                       
186131010084 นายเจษฎากรณ์ ประทุมวงค์                       
196131010085 นายเทียนชัย ชนกเนตร                       
206131010086 นายโชคชัย ทานนท์                       
216131010091 นายคมสันต์ สุระสิงห์                       
226131010124 นายพงศกร หล้าอำพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )