วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.2 ห้อง 2      กลุ่ม  มอผ.23
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16031020045 นายอนาวิน สว่างภพ                       
26031020046 นายศิวกร บุตราช                       
36031020047 นายศุภกิจ กมูลลึก                       
46031020050 นายสาธิต ดวงมาลา                       
56031020051 นายสุริยะ แก้วรักษา                       
66031020052 นายอธิวัฒน์ ขันคำ                       
76031020053 นายอธิวัฒน์ เข็มทอง                       
86031020054 นายอนันทวัฒน์ สุขยิ่ง                       
96031020057 นายอภินันทวัตร์ รุ่งแก้ว                       
106031020058 นายอภิวัฒน์ รุ่งแสง                       
116031020059 นายอภิวัฒน์ เพชรรินทร์                       
126031020060 นายอรรถพล สาโล                       
136031020061 นายอรรถวิทย์ หาดสะอาด                       
146031020062 นายอังคพล เภาแก้ว                       
156031020063 นายอุเทน ลาสีมา                       
166031020064 นายเกษพนม ผาแดง                       
176031020066 นายเจษฎาภรณ์ พันธมาศ                       
186031020144 นายเอกชัย ศรีแก้ว                       
196031020147 นายพิภพ เพ็งแจ่ม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.2 ห้อง 2      กลุ่ม  มอผ.24
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานเครื่องมือกล
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16031020022 นายพงศ์พิชา โสบุญ                       
26031020067 นายเชิดชัย บุตรกูล                       
36031020069 นายไพศาล ดาวพันธ์                       
46031020070 นายจุติรส จำปาต้น                       
56031020071 นายนราธิป ไชยภักดิ์                       
66031020072 นายบรรยง ยอดจันดา                       
76031020074 นายวิรุณรัตน์ สมอ่อน                       
86031020078 นายชัชวาลย์ จันทร์โคตร                       
96031020079 นายชาตรี มะโนมัย                       
106031020080 นายชิณวัฒน์ แสงอรุณ                       
116031020081 นายชินดนัย ใจตรง                       
126031020082 นายญาณากรณ์ โพธิ์งาม                       
136031020083 นายณรงค์ฤทธิ์ หล้าธรรม                       
146031020084 นายณรงค์ศักดิ์ ดวนใหญ่                       
156031020085 นายณรงค์สิทธิ์ บัวรินทร์                       
166031020087 นายณัฐนนท์ วาดงาม                       
176031020088 นายณัฐพงศ์ ศิริสำราญ                       
186031020093 นายสุภศักดิ์ วงภักดี                       
196031020158 นายจิรวัฒน์ ลายงาม                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )