วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  มอห.11
  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131030001 นายกฤษดา คำนึง                       
26131030002 นายกิตติพงษ์ เบ็ญมาศ                       
36131030003 นายณรงค์กร คำเพ็ชร์                       
46131030005 นายนราธร ทีทัดด้วง                       
56131030006 นายภานุพงษ์ แพ่งพนม                       
66131030007 นายรัตนพงษ์ ผันกลาง                       
76131030008 นายวุฒิศักดิ์ ใบแสง                       
86131030009 นางสาวศศิภา ธะดาดิษ                       
96131030010 นายอธิน การะเกด                       
106131030027 นายธีรวุฒิ ล้นเหลือ                       
116131030032 นายอภิสิทธิ์ ผดุงพจน์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )